Projekty

Projekty

Galéria fotografií z projektu - ZDRAVÚĽKOVO - ZDRAVÁ VÝŽIVA

Projekt ZDRAVÚĽKOVO - ZDRAVÁ VÝŽIVA

Týždenný projekt: OVOCNÍČKOVIA

Charakteristika projektu:
Spoznávať význam zdravej výživy, konzumácie ovocia, zrealizovať v triedach výstavky, ponúknuť rodičom recepty na prípravu ovocných pokrmov, zrealizovať Deň otvorených dverí a popoludňajšie tvorivé dielne v triedach MŠ, hrou, piesňou, básňou, tvorivou činnosťou a pod. priblížiť deťom aj ich zákonným zástupcom jablko v rôznej podobe - „ na sto spôsobov“, umožniť zákonným zástupcom detí podieľať sa spolu s dieťaťom (v rámci tvorivých dielni ) na vyrábaní, zdobení jabĺčka, na príprave pokrmov z jabĺčka, výstaviek, a pod.)

I. Aktivita: Sabínka v Ovocníčkove

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : Rastliny
Výkonový štandard:
Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu
Cieľ:
- Rozpoznať na obrázku aj v reálnej podobe rôzne druhy ovocia
- Uvedomovať si v EH , že ovocie pochádza z rastlín a človek ho získava pestovaním
- Uvedomovať si význam konzumácie ovocia pre správnu životosprávu

Diskutovať s deťmi o rôznych druhoch ovocia, objasňovať im spôsob získavania lokálnych druhov ovocia tak, aby si deti uvedomili, že ovocie je rastlinného pôvodu a získava sa pestovaním v záhradách, sadoch, v skleníkoch,...

II. Aktivita: Ovocie pre zdravie

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Podoblasť : Zdravie a zdravý životný štýl
Výkonový štandard:
Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy
Cieľ:
- Popisovať potraviny, ktoré mám rád/a, ktoré nie a prečo, (aj v rámci tvorivých dielní počas DOD )
- Rozlišovať aj s pomocou učiteľky zdravé a nezdravé potraviny
- Uvádzať príklady zdravej a nezdravej výživy, spoznávať význam rovnováhy príjmu a výdaja energie (obezita a podvýživa), výsledky zdravého stravovania (aj v rámci tvorivých dielni počas DOD )

Charakterizovať s deťmi zdravé a nezdravé stravovanie. Vysvetliť im význam rovnováhy príjmu a výdaja energie (obezita a podvýživa), význam pitného režimu. Diskutovať na tému čo dieťaťu chutí a čo nie,aké jedlo považuje za zdravé (alebo nezdravé),....

III. Aktivita: Putovanie za ovocím

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : Rastliny
Výkonový štandard:
Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
Cieľ:
- Pozorovať rôznorodosť rastlinnej ríše
- Identifikovať pozorované rozdiely v rastlinnej ríši


Vytvárať také situácie, v ktorých deti porovnávajú jednotlivé časti rôznych rastlín, napríklad stoniek, listov, kvetov, koreňov, či plodov, na základe rozdielnosti časti spoznávať rôzne druhy ovocných stromov,... . Uvažujú spolu nad významom rôznorodosti. Sústrediť pozornosť detí na hľadanie spoločných a rozdielnych znakov rôznych rastlín, používať na to rastliny blízkeho okolia (školský dvor, záhrady pri rodinných domoch,...),

IV. Aktivita: "DEŇ JABLKA" - Celoškolská akcia s rodičmi

Charakteristika aktivity:
Tvorivé dielne, kde rodič, dieťa a učiteľka spoločne tvoria a vyrábajú rôzne výtvory z jablka , výtvarné práce s témou jablčko,, zdobia jabĺčka, pripravujú pokrmy z jabĺk,.... Rodičia môžu priniesť deťom aj už hotové výrobky s jabĺk, ktoré spoločne ochutnávajú. Do akcie sa zapája aj školská jedáleň. V tento deň je špeciálny jedálny lístok zameraný na jedlá s jabĺk.

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Podoblasť : Prosociálne správanie
Výkonový štandard:
Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom
Cieľ:
- Presadiť svoje nápady, návrhy, požiadavky spoločenský prijateľným spôsobom


Umožniť, doviesť deti taktne k presadzovaniu sa s ohľadom na seba a na druhých, napr. pri skupinovom výtvore, pomáhať deťom riešiť krajné polohy sebapresadzovania sa, napr. dieťa so sklonom k podriadenosti pri činnosti povzbudzovať a naopak, dieťaťu so sklonom k nadradenosti hovoríť, že aj iné deti v skupine to dokážu a pod.

V. Aktivita: Sabínkine "Jablčkovo"

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Podoblasť : Ľudské vlastnosti a emócie
Výkonový štandard:
Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.
Cieľ:
- Spolupracovať pri príprave výstavky „ Jabĺčkovo“


Nabáda deti k spolupráci v zhotovovaní výstavky s rešpektovaním ich osobnostných charakteristík, rozdeliť im konkrétne úlohy, roly,...

Týždenný projekt: KRÁĽOVSTVO ZELENINY

Charakteristika projektu:
Vytvoriť s deťmi jesenné výstavky ovocia, zeleniny, jesenných plodov, umožniť zákonným zástupcom detí spolupodieľať sa na príprave výstavky v exteriéri MŠ z tekvicových výtvorov, zrealizovať s deťmi tvorivé dielne pri vyrábaním „ tekvicových výtvorov“, objasňovať deťom (aj využitím IKT), spôsob získavania lokálnych druhov ovocia a zeleniny tak, aby si deti uvedomili, že ovocie a zelenina sú rastlinného pôvodu a získavajú sa pestovaním v záhradách, sadoch, v skleníkoch a na poliach.

I. Aktivita: Zeleninové všeličo

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : Rastliny
Výkonový štandard:
Rozpozná rôzne druhy zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu
Cieľ:
- Rozpoznávať v EH, hrách s ochutnávkou, na obraze,...rôzne druhy zeleniny
- Uvedomovať si význam konzumácie rôznych druhov zeleniny pre správnu životosprávu
- Uvedomovať si , že zelenina pochádza z rastlín a človek ju získava pestovaním


Diskutovať s deťmi o rôznych druhoch zeleniny, objasňovať im spôsob získavania lokálnych druhov zeleniny tak, aby si deti uvedomili, že zelenina je rastlinného pôvodu a získava sa pestovaním v záhradách, sadoch, v skleníkoch a na poliach. Zrealizovať exkurzie do skladov školskej jedálne, do obchodu, vychádzky k rodinným domom- zeleninové políčka, skleníky,... Do akcie sa zapája aj školská jedáleň. V tento deň je špeciálny jedálny lístok zameraný na jedlá so zeleniny.

II. Aktivita: "Tekvicový Svetlonos" - Celoškolská akcia s rodičmi

Charakteristika aktivity:
V dopoludňajších činnostiach aj v tvorivom popoludní učiteľka, rodičia a deti upravia, vyzdobia tekvice, ktoré reprezentujú triedu, jej symbol, ....

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Podoblasť : Užívateľské zručnosti
Výkonový štandard:
Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
Cieľ:
- Používať podľa inštrukcií učiteľky náradie a nástroje pri úprave tekvíc do výslednej podoby predmetu alebo materiálu.

Vytvárať situácie, v ktorých majú deti možnosť spontánne vyberať náradie na úpravu tekvice a iných plodov . Viesť deti počas používania náradia a nástrojov k ich efektívnemu a bezpečnému spôsobu používania, pomáhať im zlepšovať spôsobilosť používať nástroje a náradie technicky a bezpečne správne,...

III. Aktivita: Tekvičkovo

Charakteristika aktivity:
Evalvačnými otázkami si overiť získané poznatky a zručnosti, prezentovať výtvory zo zeleniny, tekvice na výstavke v triede aj exteriéri MŠ

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : Rastliny
Výkonový štandard:
Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny.
Cieľ:
- Zrealizovať v triede výstavku z lokálnych druhov zeleniny v rôznych formách (surová, varená, zaváraná, nakreslená, vymodelovaná,..).
- Vnímať pri zhotovovaní výstavky rôznorodosť zeleniny
- Porovnávať vybrané poľnohospodárske rastliny
- Rozpoznávať vybrané poľnohospodárske rastliny


Viesť deti k rozpoznávaniu (podľa reálnej rastliny alebo jej realistického zobrazenia) vybraných poľnohospodárskych rastlín typických pre danú lokalitu

IV. Aktivita: Deň zdravej výživy

Charakteristika aktivity:
Reprezentovať materskú školu výrobkami zo školskej jedálne na celomestskom podujatí zriaďovateľa, priblížiť deťom a ich rodičom dôležitosť konzumácie zeleniny v surovom aj varenom stave, pre zdravý rast a vývoj detí

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Podoblasť : Zdravie a zdravý životný štýl
Výkonový štandard:
Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy
Cieľ:
- Spoznávať v EH význam konzumácie zdravých potravín, zeleniny pre zdravie človeka.
- Uvádzať príklady zdravých potravín, prospešných zdraviu, opísať význam ich konzumácie pre zdravie človeka ( svaly, zuby, vlasy, orgány, ...)
- Opísať význam konzumácie zeleniny rôznej podobe
- Uvádzať ( v rozhovore, v EH,..) príklady zdravej a nezdravej výživy.


Charakterizovať aj s pomocou učiteľky zdravé a nezdravé stravovanie. Vysvetľovať význam rovnováhy príjmu a výdaja energie (obezita a podvýživa, dôležitosť zeleniny pre zdravý vývoj človeka,...

Týždenný projekt: PUTOVANIE ZA MLIEKOM

Charakteristika projektu:
Poskytnúť deťom čo najviac informácií o mlieku, mliečnych výrobkoch, spôsobe ich prípravy či výroby. Uskutočniť v spolupráci so ŠJ výstavku zdravých nátierok, mliečnych produktov, výrobkov z mlieka. Priblížiť deťom a ich rodičom dôležitosť konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravý rast a vývoj organizmu. V tento deň je špeciálny jedálny lístok zameraný na mlieko.

I. Aktivita: Žime zdravo

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Podoblasť : Zdravie a zdravý životný štýl
Výkonový štandard:
Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.
Cieľ:
- Vysvetliť v rozhovore s učiteľkou čo je choroba.
- Uvádzať rozdiely medzi tým, keď sme zdraví a keď sme chorí
- Identifikovať typické znaky ochorenia a zdravia.


Približovať deťom základné znaky choroby a jej vplyvu na denný režim, rozprávať o vplyve ochorenia na správanie aj konanie človeka, ...

II. Aktivita: Deň mlieka

Charakteristika aktivity:
Reprezentovať materskú školu výrobkami zo školskej jedálne na celomestskom podujatí zriaďovateľa,, priblížiť deťom čo najviac poznatkov o získavaní mlieka, výrobe mlieka a mliečnych výrobkov, ich vplyve na zdravie človeka,.....

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Podoblasť : Zdravie a zdravý životný štýl
Výkonový štandard:
Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy
Cieľ:
- Spoznávať význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie človeka (DVD).
- Uvádzať príklady mliečnych výrobkov prospešných zdraviu, opísať význam ich konzumácie pre zdravie človeka ( svaly, zuby, vlasy, orgány, ...)
- Opísať význam konzumácie mlieka v rôznej podobe - DVD „ Cesta mlieka“


Charakterizovať aj s pomocou učiteľky zdravé a nezdravé stravovanie. Vysvetľovať význam rovnováhy príjmu a výdaja energie (obezita a podvýživa), dôležitosť mlieka pre zdravý vývoj človeka, zrealizovať exkurzie do obchodu a sprostredkovať deťom možnosť vidieť aj ochutnať „ mlieko na niekoľko spôsobov“, mliečne výrobky,.. .

Galéria fotografií z projektu - ZDRAVÚĽKOVO - ZDRAVÁ VÝŽIVA