Projekty

Projekty

Galéria fotografií z projektu - EKOSRDIEČKO

Projekt EKOSRDIEČKO

Týždenný projekt: VYBER SI SVOJ STROM

Školské arborétum – stromy v exteriéry MŠ sú označené tabuľkami a presným popisom o akú drevinu ide
Vyber si svoj strom - každá trieda si vyberie jeden strom, ktorý bude pozorovať a zhotoví dokumentáciu /foto, výtvarné práce.../.

Charakteristika projektu:
Každá trieda si vyberie jeden strom, ktorý bude pozorovať a zhotoví dokumentáciu /foto, výtvarné práce.../.
Vybrané stromy budú označené menom a stručnou charakteristikou. Deti sa oboznámia s označenými stromami a vyberú si "STROM TRIEDY", ktorý budú pozorovať a dokumentovať kresbami, fotografiami, výrobkami, ...,podľa svojich schopností. Celoročná aktivita, ukončená v máji výstavkou prác.

I. Aktivita: Náš strom

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : Rastliny
Výkonový štandard:
Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše
Obsahový štandard:
Učiteľka vytvára také situácie, v ktorých deti porovnávajú jednotlivé stromy v školskom Arborete. Porovnávajú jednotlivé časti stromu /konáre, listy, kvety, korene či plody /. Spoločne si deti vyberú "strom triedy"
Cieľ:
/3.-6.r./ Uvedomiť si rôznorodosť stromov v školskom arboréte a vybrať si strom triedy

II. Aktivita: Život nášho stromu

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Podoblasť : Práca s informáciami
Výkonový štandard:
Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry, či používať digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu a pod
Obsahový štandard:
Učiteľka využíva digitálne pomôcky pre predškolský vek, ktoré má materská škola k dispozícii na zoznamovanie sa a ovládanie základných činností fotoaparátu.
Cieľ:
- /5.-6.r./Zhotoviť fotodokumentáciu pomocou fotoaparátu pozorovaného stromu od jesene do jari.
- /3.-5.r./ Zhotoviť fotodokumentáciu pomocou fotoaparátu pozorovaného stromu od jesene do jari s pomocou učiteľky

III. Aktivita: Ako to vidím ja

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra – hudobná a výtvarná výchova
Podoblasť : Spontánny výtvarný prejav
Výkonový štandard:
Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.
Obsahový štandard:
Učiteľka volí aktivity zamerané na spontánnu maľbu, kresbu, modelovanie alebo priestorové vytváranie – voľba vlastnej témy, techniky; s dôrazom na sebavyjadrenie a uplatnenie svojich citov, vnemov, predstáv a fantázie.
Cieľ:
/ 3-6.r./Výtvarne vyjadriť svoje zážitky z pozorovania stromu triedy.

IV. Aktivita: Galéria

Charakteristika aktivity:
Výstavka prác a fotografii "STROMU TRIEDY“" v átriu MŠ, zhotovených deťmi od októbra do mája.

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Podoblasť : Ľudské vlastnosti a emócie
Výkonový štandard:
Opíše aktuálne emócie.
Obsahový štandard:
Učiteľka taktne nabáda dieťa na opisovanie emócií pozitívnych (radosť, veselosť, spokojnosť, hrdosť na úspech, súcit) a negatívnych (smútok, strach, obavy, hnev) na základe vlastných aktuálnych zážitkov.
Cieľ:
- /4.-6.r./ Vyjadriť svoje zážitky a emócie z vystavených prác a z vlastnej tvorby.
- /3.-4.r./ Zhodnotiť práce na základe vlastných emócii /páči sa mi, nepáči... /.


Týždenný projekt: VTÁČIE BÚDKY

Charakteristika projektu:
Deti s pomocou rodičov zhotovia vtáčie búdky, ktoré budú súčasťou vtáčieho hotela, alebo umiestnené v areáli MŠ. Vtáčie búdky zhotovia aj jednotlivé triedy a umiestnia ich podľa možnosti na "strom triedy". Deti budú za zhotovené vtáčie búdky odmenené malými darčekmi.

I. Aktivita: Súťaž o najkrajšiu búdku

Charakteristika aktivity:
Výroba, vyhotovenie vtáčej búdky aj v spolupráci s rodičmi detí v rámci celoškolskej súťaže "o najkrajšiu vtáčiu búdku".
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Podoblasť : Konštruovanie
Výkonový štandard:
Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.
Obsahový štandard:
Učiteľka zadáva deťom jednoduché kreslené technologické postupy a pomáha im orientovať sa v nich a postupovať v pri tvorbe vtáčej búdky podľa zadanej schémy, náčrtu, alebo predlohy
Cieľ:
- /3- 4/ Postupovať podľa inštrukcií učiteľky pri zhotovovaní vtáčej búdky
- /4-6/ Zhotoviť podľa návrhu búdku pre vtáčikov


Podoblasť : Užívateľské zručnosti
Výkonový štandard:
Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
Obsahový štandard:
Učiteľka vytvára situácie, v ktorých si majú deti možnosť spontánne vyberať náradie pri tvorbe alebo úprave vtáčej búdky. Počas používania náradia ich vedie k efektívnemu a bezpečnému spôsobu ich používania a pomáha zlepšovať spôsobilosť správneho používania nástrojov a náradia.
Cieľ:
- /3- 4/ Používať podľa inštrukcií učiteľky náradie a nástroje k dokončeniu a úprave vtáčej búdky.
- /4-6/ Používať náradie a nástroje pri dokončení a úprave vtáčej búdky


II. Aktivita: Vtáčí hotel

Charakteristika aktivity:
Vyhotovenie, skonštruovanie vtáčieho hotela z vyhotovených, vyrobených vtáčích búdok na školskom dvore, ich celoročná údržba, či obnova. Celoročné pozorovanie správania sa vtákov a starostlivosť o ne.

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Podoblasť : Konštruovanie
Výkonový štandard:
Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.
Obsahový štandard:
Učiteľka poskytuje deťom predlohy, náčrty stavby vtáčieho hotela, vedie ich k vnímaniu detailov, prípadne aj k doplňaniu predlohy či náčrtu o ďalšie prvky.
Cieľ:
- /3- 4/ Identifikovať aj s pomocou učiteľky v náčrte prvky návodu na zhotovenie aj obnovu – údržbu vtáčieho hotela
- /4-6 / Chápať technický náčrt ako návod pre vytvorenie aj obnovu - údržbu vtáčieho hotela.

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : Živočíchy
Výkonový štandard:
Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
Obsahový štandard:
Učiteľka vedie deti k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych druhov vtákov podľa vonkajších znakov ich tiel, spôsobu ich pohybu,podľa spôsobu získavania potravy aj podľa podmienok, v akých žijú.
Cieľ:
- /3- 4/ Porovnávať živočíchy ( hus, holub, sliepka, vrabec, ..) podľa pozorovateľných, učiteľkou určených znakov (napr. povrch tela, spôsob pohybu, spôsob obživy a pod.).
- /4-5 / Uvádzať príklady rozdielnych a podobných znakov učiteľkou vybraných živočíchov ( hus, holub, sliepka, vrabec, ..)
- /5-6 / Identifikovať s použitím IKT rôznorodosť živočíšnej ríše

Výkonový štandard:
Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.
Obsahový štandard:
Učiteľka vedie deti k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych druhov vtákov podľa vonkajších znakov ich tiel, spôsobu ich pohybu,podľa spôsobu získavania potravy aj podľa podmienok, v akých žijú, k identifikácií niektorých životných prejavov vtákov.
Cieľ:
- /3- 4/ Spoznávať život vtákov, aj to, že k životu potrebujú vzduch, vodu a potravu.
- /4-6 / Identifikovať niektoré životné prejavy vtákov

III. Aktivita: Obyvatelia stromu

Charakteristika aktivity:
Beseda s pracovníkom so zväzu ochrancov prírody v PO o živote vtákov a ich význame pre stromy a prírodu.

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : Živočíchy
Výkonový štandard:
Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
Obsahový štandard:
Učiteľka vedie deti k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych živočíchov podľa vonkajších znakov ich tiel, podľa rôznych spôsobov ich pohybu v prostredí, podľa rôzneho spôsobu získavania potravy a k porovnávaniu podmienok, v ktorých rôzne živočíchy žijú.
Cieľ:
- /5-6r./Oboznámiť sa so životom vtákov a ich významom a pre život stromu. Spoznať a pomenovať najznámejších vtákov.
- /4-5.r./Uviesť príklady rozdielnych a podobných znakov učiteľkou vybraných živočíchov , uvedomiť si rôznorodosť vtáčej ríše a pozorovať ich v korunách stromu.
- /3.-4.r./ Porovnáva živočíchy –vtáky, podľa pozorovateľných znakov (napr. povrch tela, spôsob pohybu pod.). pozorovať ich v korunách stromov.


Týždenný projekt: SADÍME SO SABÍNKOU - ZÁHRADKÁRI

Charakteristika projektu:
Celoročne sledovať rast a vývoj rastlín , venovať im potrebnú starostlivosť/olievať, plieť, kypriť pôdu.../.
Projektový týždeň : Povedalo semienko
Charakteristika : Priblížiť deťom spôsob sadenia, klíčenia, rastu, rozmnožovania niektorých rastlín, typických pre lokalitu prešovského kraja, spôsob starostlivosti o ne aj konečný úžitok z výsledku práce – vyhotovenie a starostlivosť o školské políčka s označením triedy MŠ.

I. Aktivita: Sadíme so Sabínkou – Záhradkari

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : Rastliny
Výkonový štandard : Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny.
Obsahový standard: Učiteľka vedie deti k rozpoznávaniu (podľa reálnej rastliny alebo jej realistického zobrazenia) vybraných poľnohospodárskych rastlín typických pre danú lokalitu.
Cieľ:
- /3-4/ Vnímať, že rastliny sú rôznorodé.
- /4-5/ Pozorovať a porovnávať vybrané poľnohospodárske rastliny typické pre danú lokalitu.
- /5-6/ Rozpoznávať vybrané poľnohospodárske rastliny typické pre danú lokalitu.

II. Aktivita: Sadíme so Sabínkou – Záhradkari

Výkonový štandard: Uvedie niektoré životné prejavy rastlín (napríklad klíčenie, rast, rozmnožovanie a pod.).
Obsahový standard: Venuje sa aktivitám zameraným na skúmanie klíčenia a rastu rastlín ako dvoch špecifických procesov. Vedie deti tak, aby si uvedomili, že klíčenie a rast rastliny sú prejavom jej života
Cieľ:
- /3-4/ Pozorovať životné prejavy rastlín , ich sadenie, klíčenie, rast, pestovanie – „urobme si políčko“.
- /4-6/ Uvádzať niektoré životné prejavy rastlín – sadenie, klíčenie, rast, rozmnožovanie, pestovanie a pod.. pri zhotovovaní políčka.

III. Aktivita: Sadíme so Sabínkou – Záhradkari

Charakteristika aktivity:
Beseda s pracovníkom so zväzu ochrancov prírody v PO o živote vtákov a ich význame pre stromy a prírodu.

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : Živočíchy
Výkonový štandard:
Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.
Obsahový štandard:
Učiteľka vedie deti k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych živočíchov podľa vonkajších znakov ich tiel, podľa rôznych spôsobov ich pohybu v prostredí, podľa rôzneho spôsobu získavania potravy a k porovnávaniu podmienok, v ktorých rôzne živočíchy žijú.
Cieľ:
- /5-6r./Oboznámiť sa so životom vtákov a ich významom a pre život stromu. Spoznať a pomenovať najznámejších vtákov.
- /4-5.r./Uviesť príklady rozdielnych a podobných znakov učiteľkou vybraných živočíchov , uvedomiť si rôznorodosť vtáčej ríše a pozorovať ich v korunách stromu.
- /3.-4.r./ Porovnáva živočíchy –vtáky, podľa pozorovateľných znakov (napr. povrch tela, spôsob pohybu pod.). pozorovať ich v korunách stromov.


IV. Aktivita: Sadíme so Sabínkou – Záhradkari

Charakteristika aktivity:
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : Vnímanie prírody
Výkonový štandard:
Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
Obsahový štandard:
Špeciálne sa venuje odlišovaniu živej a neživej prírody, diskutuje s deťmi o prejavoch života prírody.
Cieľ:
- / 4-6r./ Zdôvodniť, prečo človek zaraďuje medzi živé súčasti prírody rastliny
- /3-4r./ Vymenuje príklady živých a neživých súčastí prírody.


V. Aktivita: Sadíme so Sabínkou – Záhradkari

Charakteristika aktivity:
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : Rastliny
Charakteristika aktivity : Sadiť rýchlo rastúce semienka, /aj s pomocou učiteľky/ pomenovať ich a starať sa o nich, polievať ,kypriť pôdu, sledovať ich rast
Výkonový štandard:
Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
Obsahový štandard:
Učiteľka vytvára také situácie, v ktorých deti porovnávajú jednotlivé časti rôznych rastlín, napríklad stoniek, listov, kvetov, koreňov, či plodov. Uvažujú spolu nad významom rôznorodosti.
Cieľ:
- / 4-6r./ Pozorovať rôznorodosť semien ,pomenovať ich,sadiť ,sledovať ich klíčenie a rast.
- /3-4r./ S pomocou učiteľky sadiť semienka a sledovať ich klíčenie a rast.


I. Aktivita: Sadíme so Sabínkou – Skalka - Polievame kvety

Charakteristika aktivity: Aktívne sa zapájať do starostlivosti o skalku
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : Neživá príroda
Výkonový štandard:
Opisuje, ako človek využíva vodu, na čo všetko ju potrebuje.
Obsahový štandard:
Učiteľka navodzuje situáciu, v ktorej deťom vysvetľuje, prečo je voda potrebná pre život.
Cieľ:
- Uvedomiť si dôležitosť vody pre rastliny v skalke - striedavým zavlažovaním jednotlivých tried počas týždňa /pondelok-IV.tr, streda- III.tr., piatok- V.tr./.


II. Aktivita: Sadíme so Sabínkou – Skalka - Polievame kvety

Charakteristika aktivity: Uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam starostlivosti o rastliny
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Podoblasť : Užívateľské zručnosti
Výkonový štandard:
Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
Obsahový štandard:
Deti používajú náradie / motyčka, vedierko, palička/s pomocou učiteľky aj samostatne pi okopávaní, plení buriny, zberaní nečistôt v skalke a okolo skalky.
Cieľ:
- /5-6r./ Aktívne sa zapájať do starostlivosti o skalku a prejaviť svoj pozitívny vzťah k starosltivosti o prírodu. / Každý pondelok striedavo po týždnI.tr, II.tr., VI


Týždenný projekt: SABÍNKINA FARMA

Charakteristika projektu:
V tejto časti projektu sa budeme venovať zvieratám na farme. Celý týždeň budú všetky deti spolu s učiteľkami preberať domáce, úžitkové zvieratá. Budú sa rozprávať o ich živote, o tom, ako vyzerajú, čím ich kŕmime a pod.. Najstaršie vekové skupiny navštívia Eko-park v Prešove. Ostatné deti budú mať k dispozícii obrázky, knihy, piesne, rozprávky, pexesá, zvuky zvierat, puzzle a iné. Cieľom „Sabínkinej farmy“ je priblížiť deťom čo najpodrobnejšie všetky zvieratká, ktoré sú nielen u nás doma ako domáci miláčikovia, ale aj na gazdovstvách.

Motivácia

„Farmárka Sabínka“ mala predošlý rok veľký problém. Stratili sa jej zvieratká. Poprosila deti, aby jej pomohli. Deti s pomocou uč. vyrobili zvieratká z veľkých krabíc. No Sabínke ešte stále niečo chýba. Chýbajú jej malé mláďatká, ktoré by farmu oživili. Preto sa rozhodla znovu požiadať deti a ich pani učiteľky, aby jej s tým pomohli.
Ešte predtým, ako budeme mláďatká zvierat vyrábať, musíme sa s nimi najprv poriadne zoznámiť.

I. Aktivita: Sabínkina farma - Poznáš farmu?

Charakteristika aktivity: Oboznámenie sa so zvieratami a ich mláďatami na farme.
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : Živočíchy
Výkonový štandard : Rozpozná mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich.
Obsahový standard: Učiteľka vedie deti k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych živočíchov podľa vonkajších znakov ich tiel, podľa rôznych spôsobov ich pohybu v prostredí, podľa rôzneho spôsobu získavania potravy a k porovnávaniu podmienok, v ktorých rôzne živočíchy žijú.
Cieľ:
- /5-6r./ Rozpoznať na obrázku „Na farme“ mláďatá zvierat a pomenovať ich.
Výkonový štandard : Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.
Obsahový standard: Učiteľka vedie deti k spoznávaniu spôsobu života vybraných druhov živočíchov (napr. mačka, dážďovka, motýľ).
Cieľ:
- /5-6r./ Vedieť uviesť príklad živočíchov chovaných pre úžitok a spôsob, ako ich človek využíva.
Výkonový štandard : Rozpozná mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich.
Cieľ:
- /4-5r./ Rozpoznať na obrázku „Na farme“ mláďatá zvierat a pomenovať ich.
Výkonový štandard : Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.
Cieľ:
- /5-6r./ Viesť s učiteľkou rozhovor o živočíchoch chovaných pre úžitok a o spôsobe, ako ich človek využíva.
Výkonový štandard : Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy.
Obsahový standard: Učiteľka vedie deti k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych živočíchov podľa vonkajších znakov ich tiel, podľa rôznych spôsobov ich pohybu v prostredí, podľa rôzneho spôsobu získavania potravy a k porovnávaniu podmienok, v ktorých rôzne živočíchy žijú.
Cieľ:
- /3-4r./ Pozorovať s pomocou učiteľky rozdiely v potrave, ktorú zvieratá na farme pre svoj život potrebujú.
Výkonový štandard : Rozpozná mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich.
Obsahový standard: Učiteľka vedie deti k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych živočíchov podľa vonkajších znakov ich tiel, podľa rôznych spôsobov ich pohybu v prostredí, podľa rôzneho spôsobu získavania potravy a k porovnávaniu podmienok, v ktorých rôzne živočíchy žijú.
Cieľ:
- /3-4r./ Rozpoznať s pomocou učiteľky mláďatá domácich zvierat a snažiť sa ich pomenovať.

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Podoblasť : 1 Hovorená reč, 1.3 Gramatická správnosť a spisovnosť
Výkonový štandard : Formuluje gramaticky správne jednoduché vety a súvetia.
Obsahový standard: Vo vzťahu k osvojovaniu si gramatických pravidiel dohliada na správnosť skloňovania všetkých slovných druhov, časovania slovies, stupňovania prídavných mien a prísloviek.
Cieľ:
- /2-3r./ Formulovať jednoduché rozvité vety pri opise obrázkov na tému „Zvieratká na farme“.

II. Aktivita: Sabínkina farma - Pomáhame Sabínke (Vytváranie zvierat a ich mláďat z odpadového materiálu)

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Podoblasť : 2 Výtvarná výchova, 2.2 Výtvarné činnosti s tvarom v priestore
Výkonový štandard : Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.
Obsahový standard: Učiteľka vedie deti, aby objekt alebo architektúru vytvárali z hotových prvkov(škatuľky, geometrické tvary, prírodniny, s využitím kartónu a iných materiálov), materiál spájali lepením, upevňovaním lepiacou páskou, plastelínou...s dôrazom na predstavivosť dieťaťa.
Cieľ:
- /3-6r./ Poskladať z odpadového materiálu vybrané zvieratko/mláďatko z farmy, dotvoriť ho rôznymi výtvarnými technikami do jeho podoby a vedieť ho pomenovať.

III. Aktivita: Sabínkina farma - Pieseň

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Podoblasť : 1 Hudobná výchova, 1.2 Vokálne činnosti
Výkonový štandard : Spieva piesne a riekanky.
Obsahový standard: Učiteľka spieva s deťmi ľudové, detské umelé piesne, riekanky, resp. vhodnú súčasnú hudobnú produkciu pre deti v rozsahu d1-h1 až c1-c2.
Cieľ:
- /4-6r./ Spievať pieseň „Veselé zvieratká“ v primeranej intenzite so zreteľom na kolektívny spev.
- /2-4r./ Spievať jednoduchú pieseň „Na dvore býva sliepočka naša“ s pomocou uč.

IV. Aktivita: Sabínkina farma - Výlet do Eko–parku

Charakteristika aktivity: Výlet autobusom do eko-parku so staršími vekovými skupinami,/podľa záujmu/,ďalšie aktivity podľa ponuky eko-parku.
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Podoblasť : 3 Živočíchy
Výkonový štandard : Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu.
Obsahový standard: Učiteľka vedie deti k pozorovaniu a porovnávaniu rôznych živočíchov podľa vonkajších znakov ich tiel, podľa rôznych spôsobov ich pohybu v prostredí, podľa rôzneho spôsobu získavania potravy a k porovnávaniu podmienok, v ktorých rôzne živočíchy žijú.
Cieľ:
- /5-6r./ Identifikovať rozdiely medzi domácimi zvieratami na základe pozorovania zvierat v Eko-parku. Pozorovať ich pohyb, správanie, životné prejavy a pod.

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Podoblasť : 3 Dopravná výchova
Výkonový štandard : Pozná a dodržiava základné pravidlá správania sa účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov.
Obsahový standard: Učiteľka sa s deťmi rozpráva o bezpečnom spôsobe pohybu po chodníku –chodenie vpravo. Vedie deti k tomu, aby boli obozretné nielen na ceste, ale aj v blízkosti cesty. Učiteľka umožní deťom prechádzanie cez vyznačený priechod so svetelným zariadením i bez neho.
Cieľ:
- /5-6r./ Dodržiavať základné pravidlá správania sa chodcov v cestnej premávke – chôdza po chodníku vpravo, prechádzanie cez cestu, dopravné značky týkajúce sa chodcov, čítanie piktogramov a pod.

V. Aktivita: Sabínkina farma - Malí maliari

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Podoblasť : 2 Výtvarná výchova
Výkonový štandard : Ovláda niekoľko techník maľovania.
Obsahový standard: Učiteľka poskytuje možnosť výberu jednoduchej maliarskej techniky, napr. tempera –farby riediteľné vodou (s možnosťou miešania farebnej masy), alebo vodové farby, farebné tuše, pastel, pastelky, fixky (farby s možnosťou výberu pripraveného farebného tónu); vedie s deťmi rozhovor o farbách a pocitoch ktoré vyjadrujú; dôraz na výraz farieb (napr. tmavé, svetlé) a na ich miešanie (v paste alebo prekrývaním).Vedie deti k osvojovaniu návykov držania maliarskeho nástroja a miešania farieb.
Cieľ:
- /5-6r./ Maľovať akvarelovými farbami zvieratko/mláďatko–„Čo som zažil/a v Ekoparku“.
- /4-5r./ Maľovať akvarelovými farbami zvieratko/mláďatko.

Výkonový štandard : Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.
Obsahový standard: Učiteľka vytvára podmienky na uplatnenie predstavivosti pri pohľade na tvar bez významu – dokresľovanie alebo domaľovávanie škvrny, odtlačku farby – dekalku (škvrna, ktorá vznikne roztlačením farebnej pasty, preložením a stlačením papiera, na ktorom je vytlačená) čarbanice, pokrčeného papiera – krkváže apod.
Cieľ:
- /3-4r./ Dotvoriť maketu domáceho zvieratka čmáraním.
Výkonový štandard : Vystrihuje časti obrázkov.
Obsahový standard: Učiteľka podnecuje hravé skladanie nefiguratívnych tvarov do zloženého tvaru, vznik novotvaru (napr. plošných geometrických tvarov z farebného papiera) alebo skladanie kartónových tlačených písmen (do tvarov postavičiek). Nový zložený tvar možno na výkres obkresliť, ofrotážovať, prilepiť apod., a je možné ho doplniť kresbou alebo maľbou.
Cieľ:
- /2-3r./ Trhať krepový papier na menšie časti a lepiť ho do makety zvieratka z farmy.


Záver – Galéria v MŠ
Na záver týždňa bude v átriu materskej školy galéria s názvom „Sabínkina farma“. Každá trieda vystaví svoje domáce zvieratká a ich mláďatká vytvorené z odpadového materiálu. Ďalej budú v MŠ vystavené zvieratká, ktoré deti maľovali podľa vlastných predstáv.

Galéria fotografií z projektu - Ekosrdiečko