Projekty

Projekty

Galéria fotografií z projektu - MALÍ ČITATELIA

Projekt MALÍ ČITATELIA

Celoročný projekt - VITAJTE V KNIŽNICI SABÍNKA

Charakteristika aktivít:
Návšteva knižnice s deťmi v dopoludňajších činnostiach. V popoludňajších č. si deti spolu s rodičmi požičiavajú knihy na 1.týždeň.
Vedieme deti k opisu interiéru knižnice, zoznámime ich s pravidlami v knižnici, povedia si význam návštevy knižnice, umožniť deťom nahliadnuť do kníh a vybrať si knihu podľa ilustrácii, viesť deti k opisu ilustrácii a rozlišovaniu textu a ilustrácii, ukazujeme deťom, ako správne držať knihu, listovať v nej. Vedieme s rodičmi rozhovor o spôsobe požičania kníh, čítanie deťom rodičmi, zapíšeme požičané knihy / 1 týždeň/ vid. rozpis

I. Aktivita: Oboznámenie sa s knižnicou Sabínka

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Podoblasť : Orientácia v okolí
Výkonový štandard:
Opisuje interiér MŠ
Cieľ:
Pri návšteve školskej knižnice „Sabínka“ opisovať knižnicu, vedieť sa orientovať v priestoroch MŠ aj v priestoroch knižnice. Oboznámiť deti s pravidlami.

II. Aktivita: Požičiame si knihu domov

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia / písaná reč
Podoblasť : Chápanie formálnych charakteristík písanej reči/Koncept tlače a znalosť knižných konvencií
Výkonový štandard:
Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.
Cieľ:
Vybrať si knihu na čítanie doma a rozprávať príbeh podľa ilustrácii

III. Aktivita: Ako pracujeme s knihou

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia /písaná reč
Podoblasť : Chápanie formálnych charakteristík písanej reči/Koncept tlače a znalosť knižných konvencií
Výkonový štandard:
Používa knihu správnym spôsobom.
Cieľ:
Správne držať knihu pri listovaní a prezeraní.

Týždenný projekt: VIANOCE S KNIHOU

Charakteristika aktivít: Týždenné projektové aktivity.
Každá z tried navštívi knižnicu 1x dopoludnia a 1x popoludní.
Dopoludnia čítame deťom rozprávku a vedieme rozhovor s deťmi o prečítanom.
Popoludní sú prítomní aj rodičia, ktorí čítajú striedavo podávaním knihy. Čítajú 4-5 viet a deti rozprávajú o prečítanom / riadené čítanie/
Vedieme deti v rámci rozhovorov a diskusii k čítaným textom k rozmýšľaniu o obsahu textu, rozvíjať a prehlbovať porozumenie textu, využívať riadené čítanie po častiach, klásť otázky na predvídanie obsahu

I. Aktivita projektu "Vianoce s knihou"

Cieľ:
Odpovedať na otázky vyplývajúce z textu rozprávky týkajúce sa deja, udalostí , miesta, času, zápletky a rozuzlenia deja, významu slov a na predvídanie obsahu– Vianočné želanie s knihou. /5-6r/ Odpovedať na otázky týkajúce sa kľúčových udalostí a charakteristických vlastností postáv. /4-5r/ Odpovedať na otázky týkajúce sa vlastných mien, názvov postáv. /3-4r/

II. Aktivita projektu "Vianoce s knihou"

Cieľ:
Kreslením vyjadriť zážitky z čítania - „Vianočný obrázok“ /3-6r./

III. Aktivita projektu "Vianoce s knihou"

Cieľ:
Pri diktovaní, písaní a „čítaní“ „odkazov pre Ježiška“ alebo „Listu pre Ježiška“ uvádzať príklady prečo je dôležitá písaná reč. /4-6r./
V hre na „Vianočnú poštu“ vedieť povedať svoje meno a svoje želanie. /3-4r./

IV. Aktivita projektu "Vianoce s knihou"

Cieľ:
Pri tvorbe vianočného pozdravu identifikovať písmená svojho mena a pokúsiť sa ho napísať. /4-6r./
Pri tvorbe spoločného vianočného pozdravu otlačiť prvé písmeno svojho mena
Identifikovať zadané písmená v knihách – slovným pokynom, obrázkom, grafickým názorom./5-6/
Vyfarbiť v pracovnom liste rovnaké písmenko a pomenovať ho. /4-5r/
Vedieť ukázať a odlíšiť písaný text a obrázky v knihách. /3-4r/

IKT V TRIEDE – "Čo už vieme..."

Charakteristika aktivity:
Spoločná aktivita pre rodičov a deti v popoludňajších hodinách. Rodičia navštívia triedu a zoznámia sa s dig. technológiami na triede. Deti riešia spolu s rodičmi úlohy na IT, BeeB, počítačoch úlohy primerané veku.
Cieľ : Ovládať základy práce s digitálnymi technológiami, vedieť ovládať digitálne hry a animované programy pre danú vekovú kategóriu. / 3-6r./
týždenný projekt – Týždeň hlasného čítania
Marec –mesiac knihy
Charakteristika aktivít:
Celý týždeň prebiehajú aktivity v každej triede.
V KNIŽNICI : 1x s deťmi v dopoludňajších činnostiach 1x s rodičmi v popoludňajších činnostiach v školskej knižnici:
NÁVŠTEVA ŠKOLSKEJ KNIŽNICE / PODĽA MOŽNOSTI AJ MESTSKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE/Budeme sa rozprávať o tom, ako vzniká kniha, ako sa narodí ... čo je text a čo je ilustrácia, ako si správne listovať v knihe, budeme hľadať knihu podľa inštrukcie – o zvieratkách, o prírode, o deťoch, o princeznej... oboznámime detí so spisovateľom a jeho knihou.
TVORBA „NAŠA KNIHA“ Spoločne si zhotovíme veľkú knihu podľa ľubovoľnej tematiky, rôznou technikou s textom / môže byť aj prediktabilný text/. Knihy budú vystavené v átriu - marec – apríl 2017.
ČÍTA CELÁ ŠKOLA Pozveme do triedy p. kuchárku, p. upratovačku, mamku, ocka, babku, dedka na čítanie rozprávky a rozhovor o ich naj knihe z detstva. Rodičia donesú do triedy obľúbenú knihu dieťaťa. Urobíme výstavku kníh a navštívime aj ostatné triedy.
KNIHA JE NÁŠ KAMARÁT Starostlivosť o knihy, spoločne s p. učiteľkou si ošetríme poškodené knihy v triednej knižnici. Opíšeme deťom, aké druhy kníh poznáme- encyklopédie, rozprávkové, s detským hrdinom, leporelá, dobrodružné, náučné...
MALÍ ČITATELIA Budeme „čítať“ obrázkové – maľované príbehy aj našu vytvorenú knihu, vyhľadávať známe písmená, modelovať známe písmená, porovnávať dĺžku slov špagátikom, poznávať interpunkčné znamienka, vytvoríme pojmovú mapu s obrázkami rozprávok a odpíšeme text na pojmovú mapu, ukážeme si, ako čítame s prštekom – orientáciu zľava doprava...
NAKRESLI SVOJU NAJ ROZPRÁVKU- NAJ HRDINU Z ROZPRÁVKY Aktivita pre rodičov s deťmi – „ domáca úloha“. Výtvarné práce budú vystavené v átriu marec – apríl 2017.

Výkonové štandardy:

Jazyk a komunikácia – Písaná reč- 2.1.4. – Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou a prozaickými žánrami.

1. Cieľ: Rozhodnúť a opísať po prečítaní literárneho útvaru či je to básnička alebo nie, poznať a predniesť básničku, uviesť názvy známych rozprávok, čím sa líšia od básničiek. /5-6r/
Rozhodnúť po prečítaní krátkeho lit. útvaru či išlo o básničku alebo nie. /4-5r/
Vnímať a rozpoznať charakteristický rytmus veršovaného textu. /3-4r/

Jazyk a komunikácia – Písaná reč- 2.2.1. – Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne používa výraz ako autor, kniha, strana, spisovateľ.

2. Cieľ: Používať špecifické výrazy – kniha, strana, spisovateľ pri tvorbe výstavky kníh. /5-6r/
Používať špecifické výrazy ako kniha, strana, spisovateľ – Výstavka kníh/4-5r/
Priniesť známu knihu z knižnice, používať výraz kniha – Výstavka kníh/3-4r/

Jazyk a komunikácia – Písaná reč – 2.2.1. – Identifikuje niektoré písmená z abecedy.

3. Cieľ: V hre „ Na spisovateľov“ tvoriť knihu triedy/ aj s prediktabilným textom/ a identifikovať niektoré písmená abecedy pri dopisovaní textu. /5-6r/
Pri tvorbe knihy triedy identifikovať niektoré písmená abecedy./4-5r/
Pri tvorbe knihy triedy zapisovať vlastné komunikačné odkazy v nekonvenčnej podobe./3-4r/

Jazyk a komunikácia – Písaná reč- Porozumenie implicitného významu textu- Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach.

4. Cieľ: Stvárniť v kresbe svojho obľúbeného literárneho- rozprávkového hrdinu. /3-6r/

MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU

Charakteristika aktivity:
Realizujeme školské kolo v recitácii „Mám básničku na jazýčku“, na ktorom sa zúčastní celá MŠ. Z každej triedy /okrem najmenších detí/ sa predstavia 2 detí.
Pripravíme mimoškolské kolo za účastí iných MŠ.
Výkonový štandard:
Človek a spoločnosť – Ľudské vlastnosti a emócie – Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócii – pozitívne i negatívne.
1. Cieľ: Správať sa spoločenským prijateľným spôsobom a prejavovať aktuálne emócie pri účasti na spoločnom podujatí . / 3-6r/

Charakteristika projektu „ Malí čitatelia“

Ciele projektu:
• Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod.), pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí; vytvárať komunikačne a literárne podnetné prostredie / POP/.
• Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity /POP/.

Cieľová skupina : deti, učiteľky, rodičia
Časový rozvrh: september – jún
Prevádzka školskej knižnice:
- nepretržite v pracovných hodinách – detí a zamestnanci školy
- 2x v mesiaci podľa určenia učiteľky konkrétnej triedy
- Od 14.00h. – 16.00h. – deti a ich rodičia – rozchádzanie detí v knižnici

Zodpovedná uč. : Mgr. Janka Nižníková

"SVIATOK KNÍH" - TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA

AKTIVITY V MATERSKEJ ŠKOLE:
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
NÁVŠTEVA ŠKOLSKEJ KNIŽNICE / PODĽA MOŽNOSTI AJ MESTSKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE/
Budeme sa rozprávať o tom, ako vzniká kniha, ako sa narodí ... čo je text a čo je ilustrácia, ako si správne listovať v knihe, budeme hľadať knihu podľa inštrukcie – o zvieratkách, o prírode, o deťoch, o princeznej... oboznámime detí so spisovateľom a jeho knihou.

TVORBA „NAŠA KNIHA“
Spoločne si zhotovíme veľkú knihu podľa ľubovoľnej tématiky, rôznou technikou s textom / môže byť aj prediktabilný text/ Knihy budú vystavené v átriu - marec – apríl.

ČÍTA CELÁ ŠKOLA
Pozveme do triedy p. kuchárku, p. upratovačku, mamku, ocka, babku, dedka na čítanie rozprávky a rozhovor o ich naj knihe z detstva. Rodičia donesú do triedy obľúbenú knihu dieťaťa. Urobíme výstavku kníh a navštívime aj ostatné triedy.

KNIHA JE NÁŠ KAMARÁT
Starostlivosť o knihy, spoločne s p. učiteľkou si ošetríme poškodené knihy v triednej knižnici. Opíšeme deťom, aké druhy kníh poznáme- encyklopédie, rozprávkové, s detským hrdinom, leporelá, dobrodružné, náučné...

MALÍ ČITATELIA
Budeme „čítať“ obrázkové – maľované príbehy aj našu vytvorenú knihu, vyhľadávať známe písmená, modelovať známe písmená, porovnávať dĺžku slov špagátikom, poznávať interpunkčné znamienka, vytvoríme pojmovú mapu s obrázkami rozprávok a odpíšeme text na pojmovú mapu, ukážeme si, ako čítame s prštekom – orientáciu zľava doprava...

NAKRESLI SVOJU NAJ ROZPRÁVKU- NAJ HRDINU Z ROZPRÁVKY
Aktivita pre rodičov s deťmi – „ domáca úloha“. Výtvarné práce budú vystavené v átriu marec – apríl.

„MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU“
tradičné školské a mimoškolské kolo v recitácii poézie podporované Mestom Prešov. Zúčastňujú sa ňom detí z iných materských a základných škôl.

"Aj malá kniha dokáže veľké veci"

Galéria fotografií z projektu - MALÍ ČITATELIA