Jedáleň

30. augusta 2022

Zápisný lístok stravníka

Zápisný lístok stravníka - stiahnuť PDF

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie od 1.9.2022

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, s uvedením do avíza: meno stravníka, priezvisko, trieda a variabilný symbol 202223
Forma:
- trvalý príkaz
- internetbanking
- vklad na účet
Pri platbe bezhotovostným spôsobom zákonný zástupca dieťaťa uvádza číslo účtu v tvare
IBAN: SK0675000000004008421342 (ČSOB)

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri MŠ (v súlade s VZN obce/mesta)

S účinnosťou od 1.1.2023 ZŠS v meste Prešov sú zaradené do 3. finančného pásma, ktoré podľa Finančných pásiem, zverejnených ministerstvom školstva platných od 01.01.2023 predstavuje pre jednotlivé kategórie stravníkov sumu vrátane réžie:

MŠ denné stravovanie : (desiata, obed, olovrant) - stravníci od 2 do 6 rokov
Úhrada : 3. finančné pásmo 2,10 € + 0,30 € réžia = spolu 2,40 €
Dieťa MŠ - diéta 2,50 € + 0,30 € réžia = spolu 2,80 €

Zamestnanci: stravníci od 15 do 18/19 rokov
Úhrada : 3.finačné pásmo 2,40 €
Príspevok zamestnávateľa 55 % : 1,72 €
Hodnota stravného lístka spolu : 4,12 €

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravovanie

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob v čase od 12,00 do 12,30 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Forma odhlasovania zo stravovania

- telefonicky na tel. č.: 0517717440
- e-mailom na adrese sjsabinovska@post.sk
- osobne v ŠJ pri MŠ Sabinovská č. 22/A
- v triede, ktorú dieťa navštevuje

Zariadenie školského stravovania zašle preplatky za stravovanie na bankový účet rodičom/zákonným zástupcom detí za príslušný školský rok najneskôr do 31.07.2023, s výnimkou dieťaťa 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou do 31.08.2023

Beáta Mihoková - vedúca ZŠS14. augusta 2022

Dotácia k stravovacím návykom

Milí rodičia, dňom 01.07 2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.
Pre deti od 5 rokov veku, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (t. z. predškoláci), nie je naďalej možnosť poberať súčasne dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, a zároveň aj daňový bonus!
V prípade záujmu o poberanie dotácie na podporu výchovu k stravovacím návykom dieťaťa je potrebné to do 31.08.2022 oznámiť MŠ, a zároveň doručiť vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa - súbor PDF, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti. Môžu byť doručené buď klasickou poštou, alebo vhodené do schránky MŠ, osobne odovzdané triednej učiteľke.

V prípade nejasností volajte 051/7717440 - vedúcu ŠJ Beátu Mihokovú.