Jedáleň

20. októbra 2023

Poplatky a spôsob úhrady príspevku na stravovanie od 1.9.2023

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, s uvedením : do avíza: meno stravníka, priezvisko, trieda a variabilný symbol /mesiac a rok / , pri zadaní trvalého príkazu stačí školský rok. Pri platbe zákonný zástupca dieťaťa uhrádza stravné na číslo účtu

IBAN: SK0675000000004008421342 (ČSOB)

Príspevky na stravovanie v ŠJ (v súlade s VZN mesta Prešov č. 10/2023): OD 1.9.2023 je v platnosti nové VZN mesta Prešov č. 10/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov /článok č. 7, odstavec 2 platného VZN/, kedy zákonný zástupca uhrádza paušálnou sumou 8,00 eur mesačne, v ktorom bolo odobraté aspoň jedno jedlo.

Stravník MŠ: uhrádza mesačne: 42,00 € stravné + 8,00 réžia - SPOLU 50,00 €

Stravník MŠ diéta : 50,00 € stravné + 8,00 réžia - SPOLU 58,00 €

Stravník MŠ predškolák s dotáciou 1,40: 14,00 € stravné + 8,00 réžia - SPOLU 22,00 € + 30,00 € jednorázová zálohová platba pri zápise pre prípad nepriznanej dotácie za stravu.

Dôležité dokumenty:

INFORMÁCIA K POSKYTOVANIU DOTÁCIE NA STRAVU OD 01.05.2023 VRÁTANE ŽIADOSTI RODIČA - stiahnuť PDF
ŽIADOSŤ RODIČA (UA) - stiahnuť PDF

Zápisný lístok stravníka so žiadosťou o dotáciu na stravu

Zápisný lístok stravníka so žiadosťou o dotáciu na stravu - stiahnuť PDF

Zápisný lístok stravníka bez dotácie

Zápisný lístok stravníka bez dotácie - stiahnuť PDF

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie od 1.9.2023

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, s uvedením: meno stravníka, priezvisko, trieda a variabilný symbol (VS = evidenčné číslo stravníka), zvolenou formou /mesiac a rok/
Forma:
- trvalý príkaz
- internetbanking
- vklad na účet
Pri platbe bezhotovostným spôsobom zákonný zástupca dieťaťa uvádza číslo účtu v tvare
IBAN: SK0675000000004008421342 (ČSOB)

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravovanie

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob v čase od 12,00 do 12,30 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Forma odhlasovania zo stravovania

- telefonicky na tel. č.: 0517717440 do 14:00 hod.
- e-mailom na adrese sjsabinovska@post.sk do 14:00 hod.
- osobne v ŠJ pri MŠ Sabinovská č. 22/A

Zariadenie školského stravovania zašle preplatky za stravovanie na bankový účet rodičom/zákonným zástupcom detí za príslušný školský rok najneskôr do 31.07.2024, s výnimkou dieťaťa 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou do 31.08.2024

Beáta Mihoková - vedúca ZŠS31. marca 2023

Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu od 01.05.2023 (vrátane žiadosti rodiča)

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu(ďalej len „ZŠ“),ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu. Celý dokument, vrátane žiadosti rodiča - súbor PDF

V prípade nejasností volajte 051/7717440 - vedúcu ŠJ Beátu Mihokovú.