Jedáleň

14. augusta 2022

Dotácia k stravovacím návykom

Milí rodičia, dňom 01.07 2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.
Pre deti od 5 rokov veku, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (t. z. predškoláci), nie je naďalej možnosť poberať súčasne dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, a zároveň aj daňový bonus!
V prípade záujmu o poberanie dotácie na podporu výchovu k stravovacím návykom dieťaťa je potrebné to do 31.08.2022 oznámiť MŠ, a zároveň doručiť vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa - súbor PDF, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti. Môžu byť doručené buď klasickou poštou, alebo vhodené do schránky MŠ, osobne odovzdané triednej učiteľke.

V prípade nejasností volajte 051/7717440 - vedúcu ŠJ Beátu Mihokovú.1. septembra 2021

Zápisný lístok stravníka

Zápisný lístok stravníka - stiahnuť PDF

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, s uvedením do avíza: meno stravníka, priezvisko, trieda a variabilný symbol 2122
Forma:
- trvalý príkaz
- internetbanking
- vkladu na účet
Platba poštovou poukážkou sa neodporúča z dôvodu nevyhnutnej minimalizácie osobného kontaktu v čase pretrvávajúcej pandemickej situácie! Pri platbe bezhotovostným spôsobom zákonný zástupca dieťaťa uvádza číslo účtu v tvare
IBAN: SK0675000000004008421342 (ČSOB)

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri MŠ (v súlade s VZN obce/mesta)

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri MŠ 2021-22

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravovanie

1. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.
2. Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)
3. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu ( bod 1) odobrať do obedára v čase od 12,00 do 12,30 hod.; v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov v časti II. v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.
4. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Forma odhlasovania zo stravovania

- telefonicky na tel. č.: 0517717440
- e-mailom na adrese sjsabinovska@post.sk
- osobne v ŠJ pri MŠ Sabinovská č. 22/A
- v triede, ktorú dieťa navštevuje

Dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022 + čestné vyhlásenie

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje, že dňom 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.

Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 € / na deň majú nárok deti, ktoré/krorých:
• žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
• žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
• zákonný zástupca si neuplatňuje nárok na sumu daňového zvýhodnenia (Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje Materskej škole čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil.

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom bezodkladne informovať Materskú školu s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.).

V prípade, že zákonný zástupca žiaka preukáže, že žiak patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:
• potvrdenie, že žiak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
• potvrdenie, že žiak žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
• čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa - Čestné vyhlásenie - stiahnuť PDF
Termín na doručenie potrebných dokumentov do MŠ škole je do: 31.8.2021.

V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, môže byť poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať materskú školu o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.

Naša školská jedáleň je zapojená do celospoločenských programov: Školský mliečny program a Školské ovocie.

Pravidelne sa zapája do akcií poriadaných našim zriaďovateľom pod názvom: Deň mlieka, Deň výživy.

Beáta Mihoková - vedúca ZŠS3. júna 2021

Informácie k úhradám stravného cez letné prázdniny

Platba stravného na 1 deň v čase letných prázdnin je

1,84 € - bežný stravník
0,64 € - stravník s dotáciou 1,20€ (predškolák a HN)

Poplatok za stravné uhradíte na potravinový účet MŠ: SK0675000000004008421342
Správa pre prijímateľa:
meno a priezvisko dieťaťa - trieda - prázdniny
Príklad: Jožko Hruška – slniečka – prázdniny

V prípade, že máte preplatky na stravnom, nahláste vedúcej školskej jedálne, aby stiahla sumu za dni cez prázdniny z preplatku.
Kontakt: vedúca školskej jedálne: 0517717440
e-mail: sjsabinovska@post.sk