Projekty

Projekty

Galéria fotografií z projektu - DOPRAVÁČIK

Projekt DOPRAVÁČIK

Aktivita: DOPRAVÁČIK

Charakteristika: Akcia MŠ, ktorá sa realizuje v exteriéri MŠ na ktorej sa zúčastňujú deti so svojimi rodičmi a celým personálom. Na niekoľkých stanovištiach si majú deti možnosť vyskúšať svoje schopnosti a zručnosti a overiť si svoje vedomosti v oblasti dopravnej výchovy v praxi. U detí podnecujeme a zvyšujeme záujem o dopravnú výchovu , poznávanie dopravných značiek i o rozlišovanie druhov dopravných prostriedkov. Umožňujeme deťom poznávať základné správanie sa chodcov, poznávať farby semafora i základné vybavenie cyklistu i kolobežkára/reflexné prvky, prilba

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Podoblasť : Pohyb a telesná zdatnosť
Výkonový štandard: Dodržiava pravidlá v pohybových hrách
1. cieľ (5-6r.) - Dodržiavať pravidlá v pohybových hrách s dopravnou tematikou a podporovať myšlienku fair- play.
2. cieľ (4-5r.) - Chápať význam pravidiel v pohybových hrách s dopravnou tematikou
3. cieľ (3-4 r.) - Po upozornení rešpektovať pravidlá v pohybových hrách s dopravnou tematikou

Beseda s mestským policajtom

Aktivita sa realizuje pre 5-6 ročné deti v priestoroch MŠ.V rámci projektu Mestskáčik príde do MŠ mestský policajt, ktorý deti oboznámi so základnými pravidlami správania sa deti ako chodcov v cestnej premávke, s dopravnými značkami i semaforom. Získané vedomosti si deti overia v kvíze ,,Už to viem“ v edukačných aktivitách v jednotlivých triedach s využitím rôznych didaktických pomôcok s dopravnou tematikou.

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Podoblasť : Dopravná výchova
Výkonový štandard: Pozná a dodržiava základné pravidlá správania sa účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov.
Cieľ (5-6 r.) - Poznávať základné pravidlá správania sa chodca ako účastníka cestnej premávky prostredníctvom besedy s mestským policajtom

Beseda s policajtom

Charakteristika: Beseda s policajtmi sa uskutočňuje v triedach 5-6 ročných detí. V úvodnej časti deti spoznávajú náplň práce policajta na konkrétnych príkladoch, V druhej praktickej časti si predškoláci overia svoje vedomosti aj v práci s pracovným zošitom spolu s policajtmi.

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Podoblasť : Remeslá a profesie
Výkonový štandard: Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt).
Cieľ (5-6r.) - Prostredníctvom besedy spoznávať pracovnú náplň policajta

Výstava s dopravnou tematikou - Aktivita "Doprava a cestovanie"

Charakteristika: Galéria výtvarných prác na tému ,,Doprava a cestovanie" sa realizuje v spoločných priestoroch MŠ. Formát i technika zobrazovania je ľubovoľná. Vystavené sú práce všetkých vekových kategórií.

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra - Výtvarná výchova
Podoblasť : Výtvarné činnosti s farbou
Výkonový štandard: Farbami vyjadruje pocity
Cieľ (3-6r.) - Prostredníctvom farieb vyjadrovať pocity a zážitky z cestovania dopravnými prostriedkami.

Týždenný projekt Dopraváčik

Týždeň aktivít s dopravnou tematikou, ktoré sa realizujú v interiéri i v exteriéri MŠ. Aktivity realizujeme prostredníctvom cieľov z oblasti Človek a spoločnosť, podoblasti Dopravná výchova vzhľadom na vekovú skupinu.

Odporúčané aktivity:

  • EH: "Na križovatku" s využitím veľkých dopravných viest
  • Námetová hra !Na autoškolu" s využitím odrážadiel (v triedach i v exteriéri v prípade dobrého počasia)
  • Medvedík "Falko" - učíme sa podávať umelé dýchanie a masáž srdiečka
  • vychádzka ku križovatke s využitím reflexných viest spolu so zastavovacími terčíkmi
  • práca s interaktívnym perom kniha "V meste"
  • "Čítame" si dopravné rozprávky
  • kreslíme a tvoríme na tému "Križovatka"
  • kvíz "Čo ja viem" (s využitím rôznych prezentácií, planéta vedomosti, drevené pexeso so značkami, demonštračné obrázky, veľký semafor...)


Galéria fotografií z projektu - DOPRAVÁČIK