Ako zvládnuť prvé dni v materskej škole

Ako zvládnuť prvé dni v materskej škole

Aby očká neplakali...

Vstup dieťaťa do materskej školy môžeme považovať za jednu z najdôležitejších etáp počas jeho socializácie. Prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať. Nástup prežíva každé dieťa i rodič rôzne. Jedno to môže zvládať relatívne v pohode, nový priestor a neznámi ľudia môžu byť pre neho veľkou výzvou, iné sa môže zadúšať každé ráno plačom. Dobrou správou je, že väčšina detí sa po čase dokáže adaptovať zmene a novému režimu.
Pojem "adaptácia" sa v pedagogike používa v súvislosti s otázkami prispôsobivosti a prispôsobovania dieťaťa podmienkam rodinného, školského a mimoškolského prostredia.

Čo je potrebné, aby nástup dieťaťa do materskej školy bol jednoduchší

 • dokáže sa odlúčiť od mamy
 • prejavuje záujem o iné deti
 • je samostatnejšie
 • dokáže sa samé najesť
 • spolupracuje pri prezliekaní
 • dokáže sa sústrediť na jednoduché rozprávanie

Dôležitými podmienkami, ktoré vplývajú na plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ sú jednotnosť, dôslednosť, trpezlivosť, spolupráca rodičov a učiteľov.

Desatoro pred nástupom do MŠ

 1. Chodiť s dieťaťom medzi ostatné deti
 2. Nechať dieťa na určitú dobu v starostlivosti známeho človeka
 3. Zamerať pozornosť na sebaobslužné zručnosti (pri jedle, hygiene, obliekaní a vyzliekaní, obúvaní, ukladaní hračiek a pod.)
 4. Rozvrhnúť čas na činnosti aj doma tak, aby sa dieťa nemuselo náhliť, ak má činnosť vykonať samé
 5. Nájsť si čas na každodennú chvíľku pri hre, knihe či detskom časopise
 6. Čítať rozprávky alebo spievať piesne pred spaním
 7. V priebehu dňa viesť s dieťaťom rozhovor. Poskytnúť mu dostatok priestoru aby rozprávalo, počúvať ho, v krátkosti komentovať to, čo hovorí, aby si uvedomovalo, že mu rozumieme
 8. Oceňovať to, čo sa dieťaťu podarilo, povzbudzovať ho a keď sa mu nedarí, ale aj jasne odmietnuť nevhodné správanie a následne mu vysvetliť prečo
 9. Vyvarovať sa vyhrážaniu: "Počkaj, keď pôjdeš do škôlky!"
 10. Je veľmi dôležité držať sa reality a hovoriť o tom, čo všetko dieťa v materskej škole zažije, čo ho tam čaká. Oboznámiť ho s jednotlivými činnosťami v materskej škole (ranné hry, zdravotné cvičenie, olovrant, vzdelávacia činnosť, pobyt vonku, obed, hygiena, odpočinok, olovrant, popoludňajšie hry)

Adaptačný proces dieťaťa v materskej škole

Adaptačný proces dieťaťa prebieha jednotlivými fázami:

ORIENTAČNÁ FÁZA

DIEŤA
 • Stavia sa do úlohy pozorovateľa
 • Spracováva množstvo podnetov a problémov
 • Nepokúša sa nadviazať kontakt s rovesníkmi
 • Nezaujíma sa o ich aktivity
 • Rozpráva ticho alebo vôbec
 • Je uzavreté, zdržanlivé
 • Odmieta jesť
RODIČ
 • Nelúči sa dlho s dieťaťom
 • Ak má možnosť, nechá dieťa v MŠ dopoludnia a poobede si ho vyzdvihne
 • Snaží sa zosúladiť poriadok doma s poriadkom v MŠ
 • Neprerušuje pobyt v MŠ
UČITEĽKA
 • Rešpektuje u dieťaťa úlohu pozorovateľa, podporuje jeho konanie
 • Sprostredkuje dieťaťu pravidlá a normy správania oboznámi deti s najdôležitejšími priestormi v MŠ/trieda, šatňa, umyvárka, WC/


FÁZA PRESADENIA SA

DIEŤA
 • Podniká prvé pokusy o kontakt s rovesníkmi, vedie s nimi krátke rozhovory
 • Pokúša sa presadiť v skupine. Počas hier sa častejšie stáva že vznikajú menšie konflikty a vtedy dieťa hľadá podporu u dospelého
 • Je unavené, doma pôsobí nevyrovnane
 • Môže sa meniť jeho nálada, upútava pozornosť, plače , je odmietavé, odvráva, ráno plače
RODIČ
 • Neprerušuje pobyt v MŠ
 • Nelúčil sa s ním dlho
 • Nezaťažuje ho inými aktivitami
UČITEĽKA
 • Upevňuje pravidlá a normy správania sa
 • Oboznamuje detí s novými zamestnancami a priestormi MŠ
 • Rieši konflikty a snaží sa im predchádzať


FÁZA UKĽUDNENIA - VYROVNANIA

DIEŤA
 • Správanie sa blíži k norme
 • Je istejšie
 • Podriaďuje sa pravidlám a normám
 • Prejavuje radosť, zaujíma sa o hru
 • Zapája sa do edukačných aktivít
 • Začína lepšie jesť
RODIČ
 • Neprerušuje pobyt v MŠ
 • Podporuje nové priateľstvá
 • Zaujíma sa o zážitky prežité v MŠ
UČITEĽKA
 • Upevňuje pravidlá a normy správania sa
 • Zapája dieťa do všetkých činností vo väčšej miere


Prajeme Vám a Vášmu dieťatku úspešný štart v na ceste za poznaním.

kolektív MŠ Sabinovská