Dôležité oblasti pri posudzovaní školskej zrelosti

Dôležité oblasti pri posudzovaní školskej zrelosti

Telesný a zdravotný stav

Telesná vyspelosť nie je prvoradým ukazovateľom celkovej zrelosti, ale je potrebné ju brať do úvahy. Dôležité je overiť školskú zrelosť u predčasne narodených detí alebo detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou, u ktorých sú časté poruchy pozornosti alebo aktivity. Nepriaznivá býva aj častá chorobnosť dieťaťa, ktorá bráni v plynulej adaptácii dieťaťa na nové prostredie.

Úroveň kognitívnych funkcií

Tvorí základ pre zvládnutie písania, čítania a počítania. Do tejto oblasti patria najmä: Reč, Vizuomotorika a grafomotorika, Sluchové vnímanie, Zrakové vnímanie, Zhody a odlišnosti dvoch obrázkov, Vnímanie priestoru, Vnímanie času, Základné matematické predstavy.

Pracovné predpoklady a návyky

Od školáka sa pri prechode od jednej činnosti k druhej a pri vypracovávaní úloh vyžaduje určitá miera samostatnosti. Deti treba pomaly a nenásilne učiť dodržiavať pravidlá, zadávať jednoduché úlohy, prebúdzať záujem o rôzne činnosti a postupne pridávať cvičenia z pracovných zošitov.

Osobnostná zrelosť

Každé dieťa je individuálne, má inú mieru emocionálnej stability, zvládania emócií, sebaovládania, každé inak dokáže rešpektovať cudziu autoritu a spolupracovať s ostatnými. Tieto schopnosti možno u dieťaťa rozvíjať podporou kamarátskych vzťahov. Dôležitou súčasťou osobnostnej zrelosti sú aj pravidlá slušného správania, vedieť pozdraviť, požiadať, poďakovať.

Testovanie školskej zrelosti

Zabezpečuje ho Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Je to štátna organizácia, ktorá vydáva po absolvovaní testov školskej zrelosti odporúčanie alebo vyjadrenie (ak chce rodič dieťa predčasne zaškoliť, požaduje odklad zaškolenia na základe vlastného uváženia alebo odporúčania pedagógov z materskej školy).