Zápis detí do MŠ

24. apríla 2020

Dôležité informácie k zápisu detí pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia a milé deti, tešíme sa že ste si vybrali práve našu materskú školu Sabínka. Určite sa čoskoro stretneme aj osobne. V prípade, že sa situácia upokojí a deti budú môcť opäť chodiť do škôl, radi Vás privítame aj v našich priestoroch.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 (Školský zákon) a § 3 odstavec 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole oznamujeme rodičom termín zápisu detí do MŠ: Oficiálny zápis detí na školský rok 2020/2021 je

od 4.5.2020 do 15.5.2020
Tlačivo žiadosti si môže zákonný zástupca stiahnuť tu - Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
Žiadosť je potrebné doručiť:

• poštou na adresu : MATERSKÁ ŠKOLA Sabinovská 22A, Prešov 08001,
• osobne vložiť do schránky pri vstupe do materskej školy,
• alebo zaslať zoskenovaný súbor vypísanej žiadosti e-mailom ms.sabinovska@condornet.sk

Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná zákonnými zástupcami detí. Na základe usmernenia ministra školstva momentálne nie je potrebné potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ a o jeho zdravotnom stave. Zákonný zástupca však podpíše priamo na žiadosti čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ bude odoslané zákonnému zástupcovi dieťaťa do 30 dní od ukončenia oficiálneho zápisu!
Ďalšie informácie budeme zverejňovať priebežne, podľa vzniknutej situácie.
Ďakujeme za pochopenie!

Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky si MŠ vyžaduje, aby:

• dieťa zvládlo odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas,
• dieťa vedelo spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch/obliekanie, vyzliekanie, spolupráca pri umývaní rúk, pýtať sa na WC,
• dieťa bolo odučené od plienok,
• dieťa bolo schopné akýmkoľvek spôsobom komunikácie s učiteľkami, alebo dospelou osobou,
• dieťa malo osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, vedieť držať lyžicu v ruke...)

Škola ponúka:

• kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v nadštandardne vybavených triedach,
• 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
• aktívnu spoluprácu s rodinou formou pravidelných tvorivých dielni, vystúpení detí a besied,
• vystúpenia vlastného divadla Sabínka, kde účinkujú ped. zam. školy,
• gymnastická miestnosť s odpruženou podlahou, trampolínou a ďalším náčiním,
• knižnica, kde si môžu deti spolu s rodičmi požičiavať knihy aj domov,
• požičovňa hračiek, kde si môžu rodičia zapožičať na domov rôzne kvalitné spoločenské hry,
• organizovanie Lyžiarskeho výcviku pre 5-6 ročné deti,
• predplavecká príprava 5-6 ročných detí,
• cvičná škola pre študentov PU v Prešove,
• zameranie školy na environmentálnu výchovu realizáciou projektu Ekosrdiečko,
• zameranie školy na dopravnú výchovu realizáciou projektu Dopraváčik,
• zameranie školy na zdravý životný štýl realizáciou projektu Zdravúľkovo /zdravá výživa a šport/,
• zameranie školy na dramatickú výchovu a predčitateľskú gramotnosť realizáciou projektu Malí čitatelia
• Krúžková činnosť: hudobno-tanečný krúžok Eboníček; Oboznamovanie sa s anglickým jazykom

Kontakty:

telefón: 051/7717440
e-mail : ms.sabinovska@condornet.sk


Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

20. februára 2019

Kritériá k vybavovaniu žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Východiská:

1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 59
2. Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. o materskej škole
3. Metodický pokyn k zápisu detí a vedeniu registra v materských školách vydaný zriaďovateľom MŠ.

Kritériá:

1. Deti s odloženou školskou dochádzkou a deti rok pred povinnou školskou dochádzkou.
2. Deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
3. Deti, ktoré boli zapísané do materskej školy vo zverejnenom termíne vo veku 4 - 5 rokov.
4. Deti, ktoré boli zapísané do materskej školy vo zverejnenom termíne vo veku 3 - 4 rokov.
5. Deti, ktorých súrodenec už navštevuje materskú školu.
6. Deti, ktoré dovŕšili vek 2 roky k 31.8.

Podmienky:

1. vypísaná žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
2. lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (§ 3 odst.1 vyhlášky MŠVVaŠ 306 /2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009)

Spôsob podávania žiadosti:

1. priamo v materskej škole
2. poštou na adresu materskej školy

Iné usmernenie:

1. rozhodnutie o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy obdrží zákonný zástupca dieťaťa poštou alebo si ho po dohode s riad.školy prevezme v určenom termíne osobne - na podpis.
2. k žiadosti o prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením/postihnutím je potrebné priložiť zdravotnú dokumentáciu od lekára - špecialistu.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy