Zápis detí do MŠ

20. februára 2020

Dôležité informácie k zápisu detí pre školský rok 2020/2021

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 (Školský zákon) a § 3 odstavec 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole oznamujeme rodičom termín zápisu detí do MŠ: Oficiálny zápis detí na školský rok 2020/2021 je

od 15.4.2020 do 13.5.2020
Tlačivo žiadosti si môže rodič vyzdvihnúť osobne spolu s dieťaťom v MŠ počas prevádzkových hodín alebo stiahnuť tu - Žiadosť o prijatie dieťaťa na preprimárne vzdelávanie.
Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ a jeho zdravotnom stave, inak je žiadosť neplatná. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ bude doručené zákonnému zástupcovi dieťaťa do 30 dní od ukončenia oficiálneho zápisu!

V prípade, že pediater v žiadosti uvedie nejaký zdravotný problém dieťaťa, je potrebné doložiť k žiadosti aj správu o uvedenej diagnóze.


Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky si MŠ vyžaduje, aby:

• dieťa zvládlo odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas,
• dieťa vedelo spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch/obliekanie, vyzliekanie, spolupráca pri umývaní rúk, pýtať sa na WC,
• dieťa bolo odučené od plienok,
• dieťa bolo schopné akýmkoľvek spôsobom komunikácie s učiteľkami, alebo dospelou osobou,
• dieťa malo osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, vedieť držať lyžicu v ruke...)

Škola ponúka:

• kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v nadštandardne vybavených triedach,
• 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
• aktívnu spoluprácu s rodinou formou pravidelných tvorivých dielni, vystúpení detí a besied,
• vystúpenia vlastného divadla Sabínka, kde účinkujú ped. zam. školy,
• gymnastická miestnosť s odpruženou podlahou, trampolínou a ďalším náčiním,
• knižnica, kde si môžu deti spolu s rodičmi požičiavať knihy aj domov,
• požičovňa hračiek, kde si môžu rodičia zapožičať na domov rôzne kvalitné spoločenské hry,
• organizovanie Lyžiarskeho výcviku pre 5-6 ročné deti,
• predplavecká príprava 5-6 ročných detí,
• cvičná škola pre študentov PU v Prešove,
• zameranie školy na environmentálnu výchovu realizáciou projektu Ekosrdiečko,
• zameranie školy na dopravnú výchovu realizáciou projektu Dopraváčik,
• zameranie školy na zdravý životný štýl realizáciou projektu Zdravúľkovo /zdravá výživa a šport/,
• zameranie školy na dramatickú výchovu a predčitateľskú gramotnosť realizáciou projektu Malí čitatelia
• Krúžková činnosť: hudobno-tanečný krúžok Eboníček; Oboznamovanie sa s anglickým jazykom

Kontakty:

telefón: 051/7717440
e-mail : ms.sabinovska@condornet.sk


Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

20. februára 2019

Kritériá k vybavovaniu žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Východiská:

1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 59
2. Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. o materskej škole
3. Metodický pokyn k zápisu detí a vedeniu registra v materských školách vydaný zriaďovateľom MŠ.

Kritériá:

1. Deti s odloženou školskou dochádzkou a deti rok pred povinnou školskou dochádzkou.
2. Deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
3. Deti, ktoré boli zapísané do materskej školy vo zverejnenom termíne vo veku 4 - 5 rokov.
4. Deti, ktoré boli zapísané do materskej školy vo zverejnenom termíne vo veku 3 - 4 rokov.
5. Deti, ktorých súrodenec už navštevuje materskú školu.
6. Deti, ktoré dovŕšili vek 2 roky k 31.8.

Podmienky:

1. vypísaná žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
2. lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (§ 3 odst.1 vyhlášky MŠVVaŠ 306 /2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009)

Spôsob podávania žiadosti:

1. priamo v materskej škole
2. poštou na adresu materskej školy

Iné usmernenie:

1. rozhodnutie o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy obdrží zákonný zástupca dieťaťa poštou alebo si ho po dohode s riad.školy prevezme v určenom termíne osobne - na podpis.
2. k žiadosti o prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením/postihnutím je potrebné priložiť zdravotnú dokumentáciu od lekára - špecialistu.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy