Zápis detí do MŠ

31. marca 2022

Zápis detí do materskej školy "Sabínka" na školský rok 2022/2023

Termín podávania žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa do Materskej školy Sabinovská 22A, Prešov na školský rok 2022/2023 je od

od 2. mája do 13. mája 2022
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; možno prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to kapacita školy dovoľuje. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Podmienky podávania žiadostí o prijatie dieťaťa:

1. žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ môžete posielať:
poštou na MŠ Sabinovská 22A, Prešov 08001
• vhodením do poštovej schránky školy (pri vstupe do Átria MŠ)

2. Žiadosť musí byť čitateľne vyplnená, pediatrom potvrdená, oboma zákonnými zástupcami podpísaná – vtedy je platná.

3. k žiadosti o prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením/postihnutím je potrebné priložiť zdravotnú dokumentáciu od lekára - špecialistu.

Tlačivo žiadosti - Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Tlačivo žiadosti si budete môcť vyzdvihnúť aj osobne v budove ŠKOLSKEJ JEDÁLNE A RIADITEĽNI.

Podmienky prijímania detí do materskej školy - súbor PDF.

Povinné predprimárne vzdelávanie:
Dieťa, ktoré v súčasnosti už navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2022 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2022 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci , v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania:
Dieťa, ktoré bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a nechodilo do našej materskej školy (ku 31.8. bude mať 6 rokov), je potrebné doložiť písomný súhlas CPPPaP, písomný súhlas všeobecného lekára a informovaný súhlas podpísaný oboma zákonnými zástupcami dieťaťa. Riaditeľka MŠ následne vydá Rozhodnutie o pokračovaní PPV, ktoré rodič predloží ZŠ, kde bol na zápis. Ak dieťa už navštevuje materskú školu a bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania – žiadosť nepodáva, iba prílohy. Rozhodnutie riaditeľky o pokračovaní v PPV odovzdá v ZŠ, kde bol na zápis.
Tlačivá na stiahnutie:
Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania
Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Ďakujeme, že ste si vybrali práve našu materskú školu Sabínka, tešíme sa na Vás.

Pokiaľ to kapacitné možnosti našej materskej školy dovoľujú, na predprimárne vzdelávanie sa môžu prijímať deti aj počas školského roka.
Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky si MŠ vyžaduje, aby:

• dieťa zvládlo odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas,
• dieťa vedelo spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch/obliekanie, vyzliekanie, spolupráca pri umývaní rúk, pýtať sa na WC,
• dieťa bolo odučené od plienok,
• dieťa bolo schopné akýmkoľvek spôsobom komunikácie s učiteľkami, alebo dospelou osobou,
• dieťa malo osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, vedieť držať lyžicu v ruke...)

Škola ponúka:

• kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v nadštandardne vybavených triedach,
• 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
• aktívnu spoluprácu s rodinou formou pravidelných tvorivých dielni, vystúpení detí a besied,
• vystúpenia vlastného divadla Sabínka, kde účinkujú ped. zam. školy,
• gymnastická miestnosť s odpruženou podlahou, trampolínou a ďalším náčiním,
• knižnica, kde si môžu deti spolu s rodičmi požičiavať knihy aj domov,
• požičovňa hračiek, kde si môžu rodičia zapožičať na domov rôzne kvalitné spoločenské hry,
• organizovanie Lyžiarskeho výcviku pre 5-6 ročné deti,
• predplavecká príprava 5-6 ročných detí,
• cvičná škola pre študentov PU v Prešove,
• zameranie školy na environmentálnu výchovu realizáciou projektu Ekosrdiečko,
• zameranie školy na dopravnú výchovu realizáciou projektu Dopraváčik,
• zameranie školy na zdravý životný štýl realizáciou projektu Zdravúľkovo/zdravá výživa a šport/,
• zameranie školy na dramatickú výchovu a predčitateľskú gramotnosť realizáciou projektu Malí čitatelia
• Krúžková činnosť: hudobno-tanečný krúžok Eboníček; Oboznamovanie sa s anglickým jazykom

Kontakty:

telefón: 051/7717440
e-mail : ms.sabinovska@condornet.sk


Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy