Dokumenty

Dokumenty

Vrátenie preplatku za školné

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Tlačivá k poukázaniu 2% z dane pre MŠ Sabínka

Žiadosť o vydanie Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Darovacia zmluva RZ

Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

Žiadosť o výnimku v úhrade poplatku "školné"

Žiadosť o umiestnenie dieťaťa v čase redukovanej prevádzky MŠ

Školský poriadok

Kolektívna zmluva

Bezpečnostný projekt

Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

Školský vzdelávací program "Sabínka a jej zázračný svet"