Dokumenty

Dokumenty

Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v zahraničí

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Vrátenie preplatku za školné

Žiadosť o prerušenie dochádzky

Žiadosť o umiestnenie dieťaťa v čase redukovanej prevádzky MŠ

Školský poriadok

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2020/2021

Školský vzdelávací program Sabínka a jej zázračný svet

Plán realizácie projektových aktivít v školskom roku 2021-2022

Kolektívna zmluva

Dodatok č. 2/2023 ku Kolektívnej zmluve

Bezpečnostný projekt