Školné

14. augusta 2022

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole - ŠKOLNÉ

Úhrady

• od 01.07.2022 sa mení výška životného minima na zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa, a to na sumu 107,03 eur. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole určené vo VZN mesta Prešov č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je 22,- eur - suma za mesiac (2,20 eur - suma na deň počas letných prázdnin).
• termín k úhrade poplatku je do 10.dňa v konkrétnom mesiaci
• spôsob úhrady je na príjmový účet materskej školy : SK28 7500 0000 0040 0842 1334; správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa + trieda

Oslobodenie od povinného príspevku

1. Príspevok v materskej škole (podľa §28 odst. 6 Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní) sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca (rodič) dieťaťa poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v dávke hmotnej núdzi, potvrdeným UPSVaR
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy sa neuhrádza za dieťa v materskej škole (podľa §28 odst. 7 Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov, preukázateľným spôsobom. Zákonný zástupca je povinný predložiť žiadosť o oslobodenie od príspevku riaditeľovi materskej školy - Stiahnuť PDF
b) ktoré nedochádzala do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
c) bola prerušená prevádzka materskej školy zo strany zriaďovateľa, riaditeľky materskej školy, so súhlasom zriaďovateľa ( havarijné stavy, živelné pohromy a pod.)

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť žiadosť o oslobodenie od povinného poplatku triednej učiteľke, ak sa jedná o prerušenie dochádzky do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.
Príklad: od 1. októbra do 31.októbra t.j 30 kalendárnych dní alebo 15 septembra do 14. októbra, t.j. 30 kalendárnych dní Triedna učiteľka následne predloží žiadosť spolu s lekárskych potvrdením, ak ide o zdravotnú dovolenku, riaditeľke školy. Riaditeľka školy odpovie písomne zákonnému zástupcovi do 30 dní.;
Príspevok za dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov počas školského roka
Ak dieťa dosiahne vek 5 rokov napr. 1. septembra , teda do 31. 08. nedosiahne 5 rokov veku, nemôže byť vo výkaze škôl (MŠ SR) 40 - 01 uvedené ako dieťa s plnením povinnej školskej dochádzky. Na takéto dieťa sa neposkytuje (myslí sa tým štát) príspevok na výchovu a vzdelávanie detí.
Rodičia (zákonní zástupcovia) sú za takéto dieťa ešte celý budúci školský rok povinní platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške určenej zriaďovateľom vo VZN a to aj napriek tomu, ak by chceli v súlade s § 19 ods. 8 školského zákona požiadať o to, aby bolo takéto dieťa výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky už v školskom roku (teda pred dovŕšením šiesteho rok veku).
V prípade, že zákonný zástupca opakovane neuhrádza poplatky v určenom termíne, môže riaditeľka materskej školy po predchádzajúcom upozornení rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy