Školné

30. augusta 2019

Školné - informácie k úhradám

Úhrady za poskytované vzdelanie - "ŠKOLNÉ"

20 € po dovŕšení 3.roku dieťaťa
60 € do dovŕšenia 3 roku dieťaťa
40 € od dovŕšenia 3 roku mimo trvalého bydliska Prešov


Termín k úhrade poplatku – do 10. dňa v mesiaci.

Príjmový účet: SK28 7500 0000 0040 0842 1334

POZOR!!! ZMENA !!!

Správa pre prijímateľa: uvedie zákonný zástupca dieťaťa meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú dieťa navštevuje, napr. Jožko Hruška V.trieda

Výnimku v úhrade poplatku "ŠKOLNÉ" majú zákonní zástupcovia detí, ktoré:

• k 31.8. dovršia vek 5 rokov
• deti majú prerušenú dochádzku do materskej školy na najmenej 30 po sebe nasledujúcich dní a po nástupe predložia lekárske potvrdenie o zdravotnom stave
• deti majú nariadenú ústavnú výchovu
• rodiny poberajúce dávky v hmotnej núdzi / po predložení rozhodnutia z ÚPSVaR riaditeľke MŠ do 7. dňa v mesiaci /.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

23. apríla 2019

Zmena v platbách školné od 1.7.2019 - VZN mesta Prešov č. 4/2019

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy