Aktuality

25. novembra 2019

Vyber si svoj strom (Projekt Ekosrdiečko)

„ Jeseň pani bohatá,
farbí stromy do zlata“,...
Takúto farebnú krásu jesene môžeme v tomto období denne sledovať aj my v našom školskom arboréte. Borovica, smrek, javor, breza?...vyberáme si... Vyberáme si strom, ktorý si označíme symbolom svojej triedy. Počas celého roka s deťmi "svoj strom" pozorujeme, ako zhadzuje lístie, ako v zime odpočíva, v jari pučí, v lete kvitne...
Zhotovujeme rôznu dokumentáciu - fotíme, maľujeme, kreslíme, tvoríme, vyrábame výrobky podľa svojich schopností.
Táto celoročná aktivita vyvrcholí galériou prác detí...

Galéria fotografií - Projekt Ekosrdiečko - Vyber si svoj strom.

V. Maníková

11. októbra 2019

Urobme si Tekvičkovo (Projekt Zdravúľkovo)

„ Bola raz jedna tekvička malá,
na deti v škôlke sa milo usmievala“,...
A niekoľko usmievavých tekvíc rôznej veľkosti, farby a tvaru premenili šikovné ruky detí, p. učiteliek, ale aj rodičov na postavičky a zvieratka z Tekvičkova. Do celoškolskej akcie "Urobme si Tekvičkovo" sa zapojili nielen deti šiestich tried materskej školy so svojimi p. učiteľkami, ale aj ich rodičia, ktorí priniesli do tried tekvice od najmenšej po obriu a zároveň ich v rámci tvorivého popoludnia pomohli premeniť na klauna, mačku, ježka, pavúka, strašidielko, tekvicového Svetlonosa a pod. Kde? V materskej škole na Sabinovskej ulici v Prešove, kde je galéria Tekvičkovo sprístupnená všetkým, čo materskú školu v týchto dňoch navštívia.

Galéria fotografií - Projekt Zdravúľkovo - Urobme si Tekvičkovo 2019.

Mgr. D. Novysedláková

10. októbra 2019

Deň jabĺčka (Projekt Zdravúľkovo)

"Gúľalo sa jabĺčko ku Aničke ľahúčko.
Také chutné maličké, Anka ho dá mamičke."
Takúto, ale aj mnohé iné básničky a pesničky o jabĺčku poznajú deti v materskej škole Sabínka, na Sabinovskej ulici v Prešove. V rámci školskej akcie "Deň jabĺčka" alebo "Vítajte v Jabĺčkove" deti a ich pani učiteľky zhotovovali v tvorivých dielňach zaujímavé výtvory z jabĺčka rôznych veľkostí.
Šatne materskej školy sa na jeden týždeň premenili na "Jabĺčkovo" v ktorom sa objavili jabĺčka z papiera, drôtu, látky, vlny aj iných materiálov, jabĺčka na "X spôsobov" - varené, sušené, pečené, zavárané, ..... .
Do tvorivého podujatia sa zapojili aj rodičia a starí rodičia detí a tak sa na výstavkách okrem jabĺčkových dobrôt objavili jablkové postavičky, jablkové zvieratká, vymyslené figúrky, a pod., ktoré rozžiarili detské šatne.
Súčasťou výstaviek boli aj "jabĺčkové recepty", liečivé jabĺčkové nápady, odporúčania, ochutnávky a pod.
"Deň jabĺčka v Jabĺčkove" bol zaujímavým spestrením prichádzajúcich jesenných dní a niesol sa v príjemnej, veselej atmosfére.

Galéria fotografií - Projekt Zdravúľkovo - Deň Jabĺčka 2019.

Mgr. D. Novysedláková

20. februára 2019

Dôležité informácie k zápisu detí pre školský rok 2019/2020

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 (Školský zákon) a § 3 odstavec 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole oznamujeme rodičom termín zápisu detí do MŠ: Oficiálny zápis detí na školský rok 2019/2020 je

od 15.4.2019 do 10.5.2019
Tlačivo žiadosti si môže rodič vyzdvihnúť osobne spolu s dieťaťom v MŠ počas prevádzkových hodín alebo stiahnuť tu - Žiadosť o prijatie dieťaťa na preprimárne vzdelávanie.
Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ a jeho zdravotnom stave, inak je žiadosť neplatná. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ bude doručené zákonnému zástupcovi dieťaťa do 30 dní od ukončenia oficiálneho zápisu!

V prípade, že pediater v žiadosti uvedie nejaký zdravotný problém dieťaťa, je potrebné doložiť k žiadosti aj správu o uvedenej diagnóze.


Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky si MŠ vyžaduje, aby:

• dieťa zvládlo odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas,
• dieťa vedelo spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch/obliekanie, vyzliekanie, spolupráca pri umývaní rúk, pýtať sa na WC,
• dieťa bolo odučené od plienok,
• dieťa bolo schopné akýmkoľvek spôsobom komunikácie s učiteľkami, alebo dospelou osobou,
• dieťa malo osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, vedieť držať lyžicu v ruke...)

Škola ponúka:

• kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v nadštandardne vybavených triedach,
• 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
• aktívnu spoluprácu s rodinou formou pravidelných tvorivých dielni, vystúpení detí a besied,
• vystúpenia vlastného divadla Sabínka, kde účinkujú ped. zam. školy,
• gymnastická miestnosť s odpruženou podlahou, trampolínou a ďalším náčiním,
• knižnica, kde si môžu deti spolu s rodičmi požičiavať knihy aj domov,
• požičovňa hračiek, kde si môžu rodičia zapožičať na domov rôzne kvalitné spoločenské hry,
• organizovanie Lyžiarskeho výcviku pre 5-6 ročné deti,
• predplavecká príprava 5-6 ročných detí,
• cvičná škola pre študentov PU v Prešove,
• zameranie školy na environmentálnu výchovu realizáciou projektu Ekosrdiečko,
• zameranie školy na dopravnú výchovu realizáciou projektu Dopraváčik,
• zameranie školy na zdravý životný štýl realizáciou projektu Zdravúľkovo /zdravá výživa a šport/,
• zameranie školy na dramatickú výchovu a predčitateľskú gramotnosť realizáciou projektu Malí čitatelia
• Krúžková činnosť: hudobno-tanečný krúžok Eboníček; Oboznamovanie sa s anglickým jazykom

Kontakty:

telefón: 051/7717440
e-mail : ms.sabinovska@condornet.sk


Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

20. februára 2019

Kritériá k vybavovaniu žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Východiská:

1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 59
2. Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. o materskej škole
3. Metodický pokyn k zápisu detí a vedeniu registra v materských školách vydaný zriaďovateľom MŠ.

Kritériá:

1. Deti s odloženou školskou dochádzkou a deti rok pred povinnou školskou dochádzkou.
2. Deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
3. Deti, ktoré boli zapísané do materskej školy vo zverejnenom termíne vo veku 4 - 5 rokov.
4. Deti, ktoré boli zapísané do materskej školy vo zverejnenom termíne vo veku 3 - 4 rokov.
5. Deti, ktorých súrodenec už navštevuje materskú školu.
6. Deti, ktoré dovŕšili vek 2 roky k 31.8.

Podmienky:

1. vypísaná žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
2. lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (§ 3 odst.1 vyhlášky MŠVVaŠ 306 /2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009)

Spôsob podávania žiadosti:

1. priamo v materskej škole
2. poštou na adresu materskej školy

Iné usmernenie:

1. rozhodnutie o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy obdrží zákonný zástupca dieťaťa poštou alebo si ho po dohode s riad.školy prevezme v určenom termíne osobne - na podpis.
2. k žiadosti o prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením/postihnutím je potrebné priložiť zdravotnú dokumentáciu od lekára - špecialistu.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

25. augusta 2019

Voľné pracovné miesta - informácie

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v súčasnom období nemá voľné pracovné pozície.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

23. apríla 2018

BOB A BOBEK PRILETELI V KLOBÚKU DO MŠ na Sabinovskej ulici...

V stredu 28. marca sa v MŠ na Sabinovskej ulici v Prešove konala tradičná prehliadka detských talentov v recitovaní básní pod názvom Mám básničku na jazýčku.

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

9. marca 2018

Mestský policajt medzi predškolákmi

Deti boli poučené o tom, ako sa majú správať ako chodci, cyklisti a korčuliari.

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

12. január 2018

Muzikál v materskej škole

Keď dobro víťazí nad zlom, svet sa stáva krajším......

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Záznam z celého predstavenia si môžete pozrieť v sekcii Galéria - Video.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy