O škole

O škole

Z minulosti materskej školy

Materská škola bola otvorená 1.10.1979, ako štvortriedna materská škola s dvoma oddeleniami detských jaslí. Roku 1992 bola prevádzka detských jaslí zrušená a materská škola v školskom roku 1993-1994 začala prevádzku v šiestich triedach.
Od 1.1.2009 je školou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

O Sabínke

Materská škola na Sabinovskej ulici č.22/A sa nachádza v centre mesta Prešov, v tichom prostredí plnom zelene, prístupná hromadnej doprave.
Je pavilónového typu, má šesť tried, vlastnú školskú kuchyňu, telocvičňu, knižnicu aj práčovňu.
Zamestnanci školy poskytujú celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 3-6 rokov a deťom, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. V prípade že to kapacita materskej školy dovoľuje, materská škola prijíma aj deti vo veku od 2. rokov a prijíma deti aj v priebehu školského roka.
V rámci svojho zamerania materská škola realizuje projekty: Ekosrdiečko, Dopraváčik, Malí čitatelia a Zdravúľkovo.

Vízia školy

- Byť školou otvorenou
- Byť školou modernou
- Byť školou zdravého životného štýlu
- Byť školou demokratických prístupov

Hlavné špecifiká školy

100 % kvalifikovanosť zamestnancov školy

poloha materskej školy v centre mesta, umožňujúca zúčastňovať sa na rôznych kultúrnych podujatiach (divadlo, návšteva centra mesta ...)

školský dvor plný zelene a bohatý interiér materskej školy, ktorý vytvára vhodné podmienky na realizáciu kvalitného edukačného procesu, zaujímavých školských aj mimoškolských aktivít pre deti a ich zákonných zástupcov

knižnica Sabínka sprístupnená aj rodičom detí navštevujúcich materskú školu

telocvičňa poskytujúca rôzne možnosti realizácie pohybových aktivít

štatút cvičnej materskej školy PU PF Prešov

Poradné orgány

- RADA ŠKOLY
Rada školy je 9 členná. Počet zasadnutí rady školy v školskom roku je 4x. (september, november, marec a jún). V mesiacoch február, marec 2020 sa uskutočnili voľby do Rady školy. Ustanovujúce zasadnutie novozvolenej RŠ bolo 11.6.2020. Volebné obdobie RŠ končí v júni 2024.
Členovia RŠ
predseda Rady školy - Mgr. Kovářová Edita - pedagogická zamestnankyňa
podpredseda - Mgr. Nižníková Janka - pedagogická zamestnankyňa
Člen - Tatiana Štofanková - zástupca rodičov
Člen - Milan Kekely - zástupca rodičov
Člen - Veronika Kušnírová - zástupca rodičov
Člen - Ščerbáková Klaudia - nepedagogická zamestnankyňa
Člen - Mgr. Eva Lipková - zástupca mesta Prešov
Člen - Mgr. Pavol Neupauer - zástupca mesta Prešov
Člen - Ing. Marta Kollárová PhD. - zástupca mesta Prešov


- METODICKÉ ZDRUŽENIE
- PEDAGOGICKÁ RADA
- RODIČOVSKÁ RADA

Ponuka nadštandardných aktivít školy pre deti

tanečno – pohybové aktivity pre pohybovú prípravu detí a rozvoj tanečných schopností

aktivity pre nadané deti pre rozvoj komunikačných schopností v anglickom jazyku

aktivity pre rodičov a detí v knižnici Sabínka /požičiavanie kníh/

aktivity pre rodičov a deti v Požičovni hračiek /požičiavanie edukačných hier/

predplavecká príprava 5-6 ročných detí

lyžiarsky výcvik

Prevádzka materskej školy

Celodenná:
- každý pracovný deň od 6.30 hod. do 17.00 hod.
Schádzanie detí:
od 6.30 hod do 7.00 hod.
Rozchádzanie detí:
od 16.00 hod do 17.00 hod.
Prevádzka tried:
od 7.00 hod do 16.00 hod denne

Odomykanie a uzamykanie vstupu do materskej školy

Ráno:
odomykanie o 6.20 hod.
uzamykanie o 8.15 hod.
Obed:
odomykanie o 12.00 hod.
uzamykanie o 13.00 hod.
Popoludní:
odomykanie o 14.45 hod.
uzamykanie o 17.10 hod.

Mgr. Jelínková Ingrid riaditeľka školy