O škole

O škole

Z minulosti materskej školy

Materská škola bola otvorená 1.10.1979, ako štvortriedna materská škola s dvoma oddeleniami detských jaslí. Roku 1992 bola prevádzka detských jaslí zrušená a materská škola v školskom roku 1993-1994 začala prevádzku v šiestich triedach.
Od 1.1.2009 je školou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

O Sabínke

Materská škola na Sabinovskej ulici č.22/A sa nachádza v centre mesta Prešov, v tichom prostredí plnom zelene, prístupná hromadnej doprave.
Je pavilónového typu, má šesť tried, vlastnú školskú kuchyňu, telocvičňu, knižnicu aj práčovňu.
Zamestnanci školy poskytujú celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 3-6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade že to kapacita materskej školy dovoľuje, materská škola prijíma aj deti vo veku od 2. rokov a prijíma deti aj v priebehu školského roka.
V rámci svojho zamerania materská škola realizuje projekty: Ekosrdiečko, Dopraváčik, Malí čitatelia a Zdravúľkovo.

Vízia školy

- Byť školou otvorenou
- Byť školou modernou
- Byť školou zdravého životného štýlu
- Byť školou demokratických prístupov

Hlavné špecifiká školy

100 % kvalifikovanosť zamestnancov školy

poloha materskej školy v centre mesta, umožňujúca zúčastňovať sa na rôznych kultúrnych podujatiach (divadlo, návšteva centra mesta ...)

školský dvor plný zelene a bohatý interiér materskej školy, ktorý vytvára vhodné podmienky na realizáciu kvalitného edukačného procesu, zaujímavých školských aj mimoškolských aktivít pre deti a ich zákonných zástupcov

knižnica Sabínka sprístupnená aj rodičom detí navštevujúcich materskú školu

telocvičňa poskytujúca rôzne možnosti realizácie pohybových aktivít

štatút cvičnej materskej školy PU PF Prešov

Poradné orgány

- RADA ŠKOLY
Rada školy je 9 členná. Počet zasadnutí rady školy v školskom roku je 4x. (september, november, marec a jún). V apríli 2016 sa uskutočnili voľby do Rady školy. Jej volebné obdobie končí v roku 2020.
19.09.2018 sa uskutočnili doplňujúce voľby do Rady školy v kategórii – rodičia. Výsledky volieb: 72 voličov s platným volebným hlasom volilo z dvoch kandidátov. Na 1.mieste s počtom hlasov 45 bola zvolená Ing. Eva Sekeráková, na 2.mieste s počtom hlasov 27 bola zvolená Denisa Martonová (náhradník). 26.2.2019 sa konala schôdza RŠ, kde boli predstavení noví delegovaní zástupcovia mesta Prešov
Členovia RŠ
predseda Rady školy - Mgr. Kovářová Edita - pedagogická zamestnankyňa
podpredseda - Mgr. Nižníková Janka - pedagogická zamestnankyňa
Člen - Ing.Eva Sekeráková - zástupca rodičov
Člen - MUDr.Anton Turčan - zástupca rodičov
Člen - Mgr. Marek Gajdoš - zástupca rodičov
Člen - Ščerbáková Klaudia - nepedagogická zamestnankyňa
Člen - Ing.František Oľha - zástupca mesta Prešov
Člen - Mgr.Pavol Neupauer - zástupca mesta Prešov
Člen - Ing. Marta Kollárová PhD. - zástupca mesta Prešov


- METODICKÉ ZDRUŽENIE
- PEDAGOGICKÁ RADA
- RODIČOVSKÁ RADA

Ponuka nadštandardných aktivít školy pre deti

tanečno – pohybové aktivity pre pohybovú prípravu detí a rozvoj tanečných schopností

aktivity pre nadané deti pre rozvoj komunikačných schopností v anglickom jazyku

aktivity pre rodičov a detí v knižnici Sabínka /požičiavanie kníh/

aktivity pre rodičov a deti v Požičovni hračiek /požičiavanie edukačných hier/

predplavecká príprava 5-6 ročných detí

lyžiarsky výcvik

Prevádzka materskej školy

Celodenná:

- každý pracovný deň od 6.00 hod. do 17.00 hod.

Schádzanie detí:

od 6.00 hod do 7.00 hod.
Rozchádzanie detí:

od 16.00 hod do 17.00 hod.

Prevádzka tried:

od 7.00 hod do 16.00 hod denne


Mgr. Jelínková Ingrid riaditeľka školy