Projekty

Projekty

Galéria fotografií z projektu - ZDRAVÚĽKOVO - ŠPORT

Projekt ZDRAVÚĽKOVO - ŠPORT

Aktivita: OBOZNÁMENIE SA S TELOCVIČŇOU

Charakteristika aktivity:
V mesiaci september sa deti spolu s učiteľkou zoznámia s priestorom telocvične, náradím a náčiním, krátko si tam môžu zacvičiť.

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Podoblasť : Orientácia v okolí
Výkonový štandard: Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej známej budovy.
Obsahový štandard: Oboznámiť sa s priestorom telocvične, náradím, náčiním./3-6r./
Telocvičňa k dispozícii s trampolínou a basketbalové koše - podľa rozpisu.

Aktivita: ŽINENKY V TRIEDACH

Charakteristika aktivity:
Žinenky budú kolovať v mesačných intervaloch po triedach, kde ich budú deti využívať v dopoludňajších a popoludňajších cielených aktivitách.

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Podoblasť : Pohyb a telesná zdatnosť.
Výkonový štandard:
Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.
Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.
Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia, preliezania.
Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.
Obsahový štandard: Učiteľka na základe opakovaných pokynov a ukážok podporuje u detí osvojovanie si základných polôh a postojov.
Učiteľka deťom pomáha osvojiť si a zdokonaliť správnu techniku základných lokomočných pohybov.
Učiteľka využíva na zaradenie rôznych techník lezenia, skákania, podliezania aj náradie a náčinie.

Námet na pohybovú hru:
Hoď kockou. Cieľ: Skákať podľa pokynov znožmo oboma nohami, na jednej nohe v pohybovej hre...
Deti stoja voľne na žinenke. Učiteľka hádže kockou, ktorý obrázok hodí, na ten musia deti preskákať znožmo oboma nohami. Hra pokračuje.

TÝŽDENNÝ PROJEKT - LYŽIARSKY VÝCVIK

Lyžiarsky výcvik v materskej škole
Charakteristika aktivity:

Lyžiarsky výcvik prebieha jeden týždeň / 3 dni v exteriéri materskej školy / 1 - 2 dni v sky stredisku formou denného dochádzania detí do strediska / Počet detí do 12 detí vo veku 5-6 rokov . Výcvik vedú 2 učiteľky, ktoré absolvovali príslušný výcvik s certifikátom inštruktora .Je im nápomocná ešte jedna ped.zam. a jedna prevádzková zamestnankyňa. Deti sa učia obuť lyžiarsku obuv, lyže, stáť na lyžiach, chôdzu po rovine, zjazd a brzdenie.

Lyžiarsky výcvik v ski stredisku
Charakteristika aktivity:

Lyžiarsky výcvik prebieha jeden týždeň 5 dní za spolupráce detskej lyžiarskej školy ( podľa ponuky). Výcvik vedú profesionálni inštruktori s počtom detí 6-8 na detskom lyžiarskom svahu. Deti sú pod dozorom pedagogickej zamestnankyne MŠ. Deti sú prepravované dopravou zabezpečenou lyžiarskou školou – poprípade podľa dohody s MŠ. /január, február, marec – podľa snehových podmienok/.

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Podoblasť : Sezónne aktivity a výcviky
Výkonový štandard:
Ovláda, na elementárnej úrovni, základné lyžiarske zručnosti.
Obsahový štandard:
Na lyžiarskych výcvikoch sa deti oboznamujú so snehom a učia sa základné lyžiarske zručnosti, na rozvíjanie ktorých sa využívajú rozmanité pohybové hry. Vhodnými cvičeniami je podporovaný nácvik správnej techniky týchto pohybových zručností.
Ciele:
Zapojiť sa do hier na snehu. Zvládnuť stoj, chôdzu na lyžiach po rovine. Zvládnuť jednoduchý zjazd a brzdenie obojstranným prívratom.

TÝŽDENNÝ PROJEKT - SNEHULIAKOVO

Charakteristika aktivity:
Hry so snehom počas celého týždenného projektu a stavba najkrajšieho snehuliaka v exteriéri materskej školy prebehne podľa podmienok ( dostatok snehu). Aktivít sa zúčastnia všetky deti so svojimi učiteľkami. Deti dostanú priestor na vytvorenie figurálneho a geometrického tvaru- snehuliak. Počas celého týždňa sa zapoja do aktivít pripravených v rámci týždenného projektu

1. Aktivita týždenného projektu "Snehuliak" – Najkrajší snehuliak
Charakteristika aktivity:

Stretnutie všetkých tried v átriu ,kde budú deti motivované k súťaži v stavbe snehuliakov, ktoré vystavíme v átriu materskej školy počas celého týždňa. Posledný deň v týždni sa znovu stretnú všetky triedy , kde budú vyhodnotené aktivity celého týždňa „Snehuliakom- Hapčí“ Spolu sním si zaspievame a zatancujeme.

Vzdelávacia oblasť: Výtvarná výchova
Podoblasť: Výtvarné činnosti s tvarom v priestore
Výkonový štandard:
Výtvarné činnosti s tvarom v priestore. Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.
Obsahový štandard:
Učiteľka dáva deťom príležitosť na modelovanie jednoduchého figurálneho a geometrického tvaru zo snehu. Učiteľka vedie deti, aby objekt alebo architektúru vytvárali zo snehu.
Cieľ:
Zapojiť sa do hier na snehu, spoločne vytvoriť snehuliaka.

2. Aktivita týždenného projektu "Snehuliak" – Kráčame v jednej stope
Charakteristika aktivity:

Vytvárať cestičky v snehu v rade za sebou, stúpať do stopy, ktorú vytvorí prvý v rade ( dieťa, dospelý). Udržiavať rovnováhu, stúpať do vytlačenej stopy.

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Podoblasť: Pohyb a telesná zdatnosť
Výkonový štandard:
Ovláda tieto základné lokomočné pohyby: chôdza, beh, skok, lezenie, plazenie, kotúľanie.
Obsahový štandard:
Učiteľka pomáha deťom v osvojení si základných lokomočných pohybov.
Cieľ:
3-6 ročné deti: Klásť pri chôdzi nohy do vopred vytlačenej stopy za vedúcim dieťaťom, dospelým. 3. Aktivita týždenného projektu "Snehuliak" – Na saniach opreteky
Charakteristika aktivity:

Samostatne zvládnuť zjazd z kopca na klzáku, boboch, staršie deti samostatne sa spustiť z kopca pri dodržiavaní bezpečnostných pravidiel, mladšie deti samostatne vyjsť na kopec, s pomocou dospelého sa spustiť z kopca. Staršie skupiny sa zapoja do súťaže v rýchlom zjazde na klzáku, boboch.

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Podoblasť: Pohyb a telesná zdatnosť
Výkonový štandard:
Ovláda na elementárnej úrovni základné lyžiarske zručnosti.
Obsahový štandard:
Učiteľka zaradzuje cvičenia na zlepšenie rovnováhy aby sa deti postupne učili základné zručnosti. Sezónne aktivity sa realizujú s deťmi v areáli alebo v okolí materskej školy.
Cieľ:
3-4 ročné deti: Zapojiť sa do hier na snehu, pokúsiť sa spustiť z kopca na klzáku bez strachu a zábran.
4-6 ročné deti: Zvládnuť zjazd z kopca na klzáku, boboch, dodržiavať bezpečnosť pri zjazde.

4. Aktivita týždenného projektu "Snehuliak" – Hod guľou, šiškou na cieľ, do diaľky
Charakteristika aktivity:

V rámci pobytu vonku zapojiť deti do hádzania guľou, šiškou na cieľ, do diaľky. Učiteľka zvolí veľkosť cieľa, vzdialenosť podľa uváženia. Deti môžu hádzať ľubovoľným spôsobom( horný, dolný oblúk).

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Podoblasť: Pohyb a telesná zdatnosť
Výkonový štandard:
Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, odrážanie, podávanie, preskakovanie a pod.
Obsahový štandard:
Učiteľka využíva k zaradeniu rôznych techník náradie a náčinie z ľubovoľného materiálu.
Cieľ:
3-4 ročné deti: Pokúsiť sa hodiť snehovú guľu, šišku ľubovoľným spôsobom do cieľa, do diaľky.
4-6 ročné deti: Hádzať šiškou, snehovou guľou na cieľ , do diaľky horným, dolným oblúkom.

5. Aktivita týždenného projektu "Snehuliak" – Kreslenie v snehu
Charakteristika aktivity:

Na voľnú neporušenú plochu v snehu vytvoriť kresbu podľa vlastnej fantázie, využiť pritom paličky, hrabličky alebo lopatky. Deti môžu pracovať samostatne, alebo v skupinách.

Vzdelávacia oblasť: Výtvarná výchova
Výkonový štandard:
Porovnáva vlastnosti rôznych kresliacich nástrojov. Na kresbu používa rôzne nástroje a materiály.
Obsahový štandard:
Učiteľka volí aktivity zamerané na spontánnu kresbu – voľba vlastnej témy.
Cieľ:
: 3-6 ročné deti: Zapojiť sa do kreslenia paličkou, lopatkou, hrabličkami do snehu podľa vlastnej fantázie, vytvoriť samostatnú alebo spoločnú kresbu.

6. Aktivita týždenného projektu "Snehuliak" – Snehové lampičky
Charakteristika aktivity:

Deti sa v rámci pobytu vonku zapoja spolu s učiteľkou do tvorby lampášikov, do ktorých vložia sviečky. Vytvárať ich budú v priestorovej , alebo figurálnej podobe podľa fantázie alebo predchádzajúcej dohody. Staršie deti môžu pracovať v skupinách , mladšie pomáhať dospelému.

Vzdelávacia oblasť: Výtvarná výchova
Podoblasť: Výtvarné činnosti s tvarom v priestore
Výkonový štandard:
Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty. Spája s rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.
Obsahový štandard:
Učiteľka dáva deťom príležitosť na modelovanie jednoduchého figurálneho tvaru zo snehu.
Cieľ:
: 3-4 ročné deti: Zapojiť sa spolu s dospelými do tvorby snehovej lampičky.
4-6 ročné deti: Vytvoriť zo snehu „snehové lampičky“ rôznych tvarov samostatne, alebo v skupine.

TÝŽDENNÝ ALEBO DVOJTÝŽDENNÝ PROJEKT - PLAVECKÝ VÝCVIK

Charakteristika aktivity:
Plavecký výcvik absolvujú deti najstaršej vekovej skupiny v plaveckom bazéne MŠ Bajkalská. Plavecký výcvik trvá 10 dní. Vedie ho učiteľka príslušnej materskej školy.

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Podoblasť : Sezónne aktivity a výcviky
Výkonový štandard:
Vo vodnom prostredí sa pohybuje bez strachu, na elementárnej úrovni ovláda základné plavecké zručnosti.
Podoblasť: Sezónne aktivity a výcviky
Obsahový štandard:
Predplavecké a plavecké výcviky poskytujú priestor na získanie kladného vzťahu k vodnému prostrediu a odbúranie strachu z vody. Prostredníctvom pohybových hier vo vode si deti osvojujú základné plavecké zručnosti, ktoré sú predpokladom pre nácvik plaveckých spôsobov.
Ciele:
Pohybovať sa vo vodnom prostredí bez strachu s využitím základných lokomočných pohybov- chôdza, beh,skok. Naučiť sa ponoriť hlavu pod vodu, skočiť do vody. Naučiť sa splývať a dýchať vo vodnom prostredí.

AKTIVITA V RÁMCI PROJEKTU ZDRAVÚĽKOVO - ŠPORT: ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE

Charakteristika aktivity:
Deti sa zapoja spolu s učiteľkami do športovej olympiády na školskom dvore. Pedagogické zam. pripravia na školskom dvore stanovištia zamerané na súťažné hry a disciplíny , kde budú deti spolu s učiteľkami plniť úlohy podľa pokynov a určených pravidiel. Aktivita sa bude realizovať dopoludnia /deti a učiteľky/. Deti majú pripravené olympijské medaile a aj malú sladkú odmenu, ktorá bola ukrytá ako poklad v truhlici.

AKTIVITA V RÁMCI PROJEKTU ZDRAVÚĽKOVO - ŠPORT: ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE S RODIČMI

Charakteristika aktivity:
Deti sa zapoja s rodičmi do súťažných aktivít, spoločne zdolávajú športové disciplíny, ktoré sa nesú v znamení najobľúbenejších detských rozprávok. Pedagogické zamestnankyne predstavujú postavy z rozprávok, ktoré sú na daných stanovištiach. Pred začatím súťaží deti dostávajú herný plán, na ktorý dostávajú pečiatky po absolvovaní všetkých rozprávok si deti s rodičmi vyzdvihnú malú odmenu za statočnosť. Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Podoblasť: Pohyb a telesná zdatnosť
Výkonový štandard:
Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia, preliezania. Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď.
Obsahový štandard:
Prostredníctvom vhodných telesných cvičení a pohybových hier učiteľka pomáha osvojiť si a zdokonaliť správnu techniku základných lokomočných pohybov.
Ciele:
Zapojiť sa do súťaživých hier športovej olympiády.

Galéria fotografií z projektu - ZDRAVÚĽKOVO - ŠPORT