Poplatky

25. augusta 2017

Školné - informácie k úhradám

Úhrady za poskytované vzdelanie - "ŠKOLNÉ" - v školskom roku 2017/2018

- 15 € za dieťa od troch rokov
-40 € za dieťa do troch rokov


Termín k úhrade poplatku – do 10. dňa v mesiaci.

Príjmový účet: SK28 7500 0000 0040 0842 1334

POZOR!!! ZMENA !!!

Správa pre prijímateľa: uvedie zákonný zástupca dieťaťa meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú dieťa navštevuje, napr. Jožko Hruška V.trieda

Výnimku v úhrade poplatku "ŠKOLNÉ" majú zákonní zástupcovia detí, ktoré:

• k 31.8. dovršia vek 5 rokov
• deti majú prerušenú dochádzku do materskej školy na najmenej 30 po sebe nasledujúcich dní a po nástupe predložia lekárske potvrdenie o zdravotnom stave
• deti majú nariadenú ústavnú výchovu
• rodiny poberajúce dávky v hmotnej núdzi / po predložení rozhodnutia z ÚPSVaR riaditeľke MŠ do 7. dňa v mesiaci /.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

25. augusta 2017

Jedáleň - informácie k úhradám

Poplatok za stravnú jednotku na deň a dieťa : 1,29 €, resp. 0,29 € (deti v hmotnej núdzi).

Termín k úhrade poplatku : do 25. dňa v aktuálnom mesiaci.

Číslo potravinového účtu : SK06 7500 0000 0040 0842 1342

Na základe žiadosti a posúdenia lekára - špecialistu poskytujeme šetriacu diétu.

PREPLATKY ŠJ
V prípade vynechania dochádzky dieťaťa do materskej školy na niekoľko dní v mesiaci sa vzniknutý preplatok vráti zákonnému zástupcovi dieťaťa do konca školského roka na jeho účet do 31.08. alebo ináč, po dohode s vedúcou školskej jedálne.

Beáta Mihoková - vedúca školskej jedálne