Aktuality

19. júla 2018

Dôležité informácie k začiatku šk. roka 2018/19

1. Školský rok začína v utorok 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018.

2. Schádzanie detí vo svojich triedach je od 7,00 hod. podľa zoznamov, vyvesených na ústrednej nástenke materskej školy pri vstupe do objektu školy.

3. Schádzanie detí od 6,00 hod. do 7,00 hod. a rozchádzanie detí od 16:00 hod. – 17:00 hod je v jednej triede materskej školy - V. TRIEDA - SRDIEČKA – I. pavilón, prízemie vpravo.

4. Dieťa potrebuje prezuvky – pevná obuv a pyžamo.

5. Pre rodičov nových detí, ktoré navštívia materskú školu po prvýkrát je možnosť v rámci adaptačného programu pobudnúť s dieťaťom v triede a dohodnúť ďalšie podmienky adaptačného pobytu dieťaťa s triednou učiteľkou.

KONZULTAČNÉ HODINY RIADITEĽKY ŠKOLY:
v pondelok od 7.00 hod. do 16.00 hod. (konkrétny čas si vopred dohodnite na tel. čísle: 051/7717440). V prípade neprítomnosti nechajte odkaz s kontaktom, ozveme sa späť.

KONZULTAČNÉ HODINY TRIEDNYCH UČITELIEK:
denne od 12,30 h. do 13, 30 h. a od 15,30 h. alebo podľa dohovoru

e-mail školy: ms.sabinovska@condornet.sk
web stránka školy: www.mssabinovska.vadium.sk

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

23. apríla 2018

BOB A BOBEK PRILETELI V KLOBÚKU DO MŠ na Sabinovskej ulici...

V stredu 28. marca sa v MŠ na Sabinovskej ulici v Prešove konala tradičná prehliadka detských talentov v recitovaní básní pod názvom Mám básničku na jazýčku.

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

9. marca 2018

Mestský policajt medzi predškolákmi

Deti boli poučené o tom, ako sa majú správať ako chodci, cyklisti a korčuliari.

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

11. februára 2018

Dôležité informácie k zápisu detí pre školský rok 2018/2019

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 (Školský zákon) a § 3 odstavec 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole oznamujeme rodičom termín zápisu detí do MŠ: Oficiálny zápis detí na školský rok 2018/2019 je

od 16.4.2018 do 11.5.2018
Tlačivo žiadosti si môže rodič vyzdvihnúť osobne spolu s dieťaťom v MŠ počas prevádzkových hodín alebo stiahnuť na našom web sídle v sekcii Dokumenty počas celého školského roka. Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ a jeho zdravotnom stave, inak je žiadosť neplatná. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ bude doručené zákonnému zástupcovi dieťaťa do 30 dní od ukončenia oficiálneho zápisu!

V prípade, že pediater v žiadosti uvedie nejaký zdravotný problém dieťaťa, je potrebné doložiť k žiadosti aj správu o uvedenej diagnóze.


Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky si MŠ vyžaduje, aby:

• dieťa zvládlo odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas,
• dieťa vedelo spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch/obliekanie, vyzliekanie, spolupráca pri umývaní rúk, pýtať sa na WC,
• dieťa bolo odučené od plienok,
• dieťa bolo schopné akýmkoľvek spôsobom komunikácie s učiteľkami, alebo dospelou osobou,
• dieťa malo osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, vedieť držať lyžicu v ruke...)

Škola ponúka:

• kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť v nadštandardne vybavených triedach,
• 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
• aktívnu spoluprácu s rodinou formou pravidelných tvorivých dielni, vystúpení detí a besied,
• vystúpenia vlastného divadla Sabínka, kde účinkujú ped. zam. školy,
• gymnastická miestnosť s odpruženou podlahou, trampolínou a ďalším náčiním,
• knižnica, kde si môžu deti spolu s rodičmi požičiavať knihy aj domov,
• požičovňa hračiek, kde si môžu rodičia zapožičať na domov rôzne kvalitné spoločenské hry,
• organizovanie Lyžiarskeho výcviku pre 5-6 ročné deti,
• predplavecká príprava 5-6 ročných detí,
• cvičná škola pre žiačky PaSA a študentov PU,
• zameranie školy na environmentálnu výchovu realizáciou projektu Ekosrdiečko,
• zameranie školy na dopravnú výchovu realizáciou projektu Dopraváčik,
• zameranie školy na zdravý životný štýl realizáciou projektu Zdravúľkovo /zdravá výživa a šport/,
• zameranie školy na dramatickú výchovu a predčitateľskú gramotnosť realizáciou projektu Malí čitatelia
• Krúžková činnosť: hudobno-tanečný krúžok Eboníček; Oboznamovanie sa s anglickým jazykom

Kontakty:

telefón: 051/7717440
e-mail : ms.sabinovska@condornet.sk


Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

11. februára 2018

Kritériá k vybavovaniu žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Východiská:

1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 59
2. Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. o materskej škole
3. Metodický pokyn k zápisu detí a vedeniu registra v materských školách vydaný zriaďovateľom MŠ.

Kritériá:

1. Deti s odloženou školskou dochádzkou a deti rok pred povinnou školskou dochádzkou.
2. Deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
3. Deti, ktoré boli zapísané do materskej školy vo zverejnenom termíne vo veku 4 - 5 rokov.
4. Deti, ktoré boli zapísané do materskej školy vo zverejnenom termíne vo veku 3 - 4 rokov.
5. Deti, ktorých súrodenec už navštevuje materskú školu.
6. Deti, ktoré dovŕšili vek 2 roky k 31.8.

Podmienky:

1. vypísaná žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
2. lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (§ 3 odst.1 vyhlášky MŠVVaŠ 306 /2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009)

Spôsob podávania žiadosti:

1. priamo v materskej škole
2. poštou na adresu materskej školy

Iné usmernenie:

1. rozhodnutie o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy obdrží zákonný zástupca dieťaťa poštou alebo si ho po dohode s riad.školy prevezme v určenom termíne osobne - na podpis.
2. k žiadosti o prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením/postihnutím je potrebné priložiť zdravotnú dokumentáciu od lekára - špecialistu.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

12. január 2018

Muzikál v materskej škole

Keď dobro víťazí nad zlom, svet sa stáva krajším......

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Záznam z celého predstavenia si môžete pozrieť v sekcii Galéria - Video.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

12. november 2017

Projekt Dopraváčik - Záchranári v MŠ na Sabinovskej ulici v Prešove

V stredu 4. októbra s veľkým očakávaním sa deti v reflexných vestách a šiltovkách tešili na príchod záchranárov....

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

6. október 2017

Projekt Zdravúľkovo - Deň jablka v Sabínke

V rámci projektu Zdravúľkovo, ktorý v materskej škole realizujeme po celý rok, je táto aktivita zameraná na spoluprácu s rodičmi....

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Fotografie z akcie si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

25. augusta 2017

Dôležité informácie k začiatku šk. roka 2017/18

1. Školský rok začína v utorok 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017.

2. Schádzanie detí vo svojich triedach je od 7,00 hod. podľa zoznamov, vyvesených na ústrednej nástenke materskej školy pri vstupe do objektu školy.

3. Schádzanie detí od 6,00 hod. do 7,00 hod. a rozchádzanie detí od 16:00 hod. – 17:00 hod je v jednej triede materskej školy, v trieda RYBKY – II. pavilón, prízemie.

4. Dieťa potrebuje prezuvky – pevná obuv a pyžamo.

5. Pre rodičov nových detí, ktoré navštívia materskú školu po prvýkrát je možnosť v rámci adaptačného programu pobudnúť s dieťaťom v triede a dohodnúť ďalšie podmienky adaptačného pobytu dieťaťa s triednou učiteľkou.

KONZULTAČNÉ HODINY RIADITEĽKY ŠKOLY:
v pondelok od 7.00 hod. do 16.00 hod. (konkrétny čas si vopred dohodnite na tel. čísle: 051/7717440). V prípade neprítomnosti nechajte odkaz s kontaktom, ozveme sa späť.

KONZULTAČNÉ HODINY TRIEDNYCH UČITELIEK:
denne od 12,30 h. do 13, 30 h. a od 15,30 h. alebo podľa dohovoru

e-mail školy: ms.sabinovska@condornet.sk
web stránka školy: www.mssabinovska.vadium.sk

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

25. augusta 2017

Voľné pracovné miesta - informácie

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v súčasnom období nemá voľné pracovné pozície.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

29. júna 2017

FIDLIBUM v MŠ Sabínka

Predstavte si!!! Našu MŠ navštívila televízia a natáčala u nás reláciu Fidlibum!!! Moderátori Miška, Alex a Radomír dokonca zamiesili s deťmi slané cesto, z ktorého vykrajovali veselé koláčiky...

Viac si môžete prečítať na oficiálnych stránkach mesta Prešov kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy