O škole

O škole

Z minulosti materskej školy

Materská škola bola otvorená 1.10.1979, ako štvortriedna materská škola s dvoma oddeleniami detských jaslí. Roku 1992 bola prevádzka detských jaslí zrušená a materská škola v školskom roku 1993-1994 začala prevádzku v šiestich triedach.
Od 1.1.2009 je školou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

O Sabínke

Materská škola na Sabinovskej ulici č.22/A sa nachádza v centre mesta Prešov, v tichom prostredí plnom zelene, prístupná hromadnej doprave.
Je pavilónového typu, má šesť tried, vlastnú školskú kuchyňu, telocvičňu, knižnicu aj práčovňu.
Zamestnanci školy poskytujú celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 3-6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade že to kapacita materskej školy dovoľuje, materská škola prijíma aj deti vo veku od 2. rokov a prijíma deti aj v priebehu školského roka.
V rámci svojho zamerania materská škola realizuje projekty: Ekosrdiečko, Dopraváčik, Malí čitatelia a Zdravúľkovo.

Vízia školy

- Byť školou otvorenou
- Byť školou modernou
- Byť školou zdravého životného štýlu
- Byť školou demokratických prístupov

Hlavné špecifiká školy

100 % kvalifikovanosť zamestnancov školy

poloha materskej školy v centre mesta, umožňujúca zúčastňovať sa na rôznych kultúrnych podujatiach (divadlo, návšteva centra mesta ...)

školský dvor plný zelene a bohatý interiér materskej školy, ktorý vytvára vhodné podmienky na realizáciu kvalitného edukačného procesu, zaujímavých školských aj mimoškolských aktivít pre deti a ich zákonných zástupcov

knižnica Sabínka sprístupnená aj rodičom detí navštevujúcich materskú školu

telocvičňa poskytujúca rôzne možnosti realizácie pohybových aktivít

štatút cvičnej materskej školy PU PF Prešov

Poradné orgány

- RADA ŠKOLY
- METODICKÉ ZDRUŽENIE
- PEDAGOGICKÁ RADA
- RODIČOVSKÁ RADA

Ponuka nadštandardných aktivít školy pre deti

tanečno – pohybové aktivity pre pohybovú prípravu detí a rozvoj tanečných schopností

aktivity pre nadané deti pre rozvoj komunikačných schopností v anglickom jazyku

aktivity pre rozvoj detských výtvarných talentov umožňujúce spoznávať netradičné techniky, materiály, tvorivé dielne

predplavecká príprava 5-6 ročných detí

lyžiarsky výcvik

Prevádzka materskej školy

Celodenná:

- každý pracovný deň od 6.00 hod. do 17.00 hod.

Schádzanie detí:

od 6.00 hod do 7.00 hod.
Rozchádzanie detí:

od 16.00 hod do 17.00 hod.

Prevádzka tried:

od 7.00 hod do 16.00 hod denne


Mgr. Jelínková Ingrid riaditeľka školy